Klag på 1-2-3

Utkast til klagebrev over avslag på innsyn til fri bruk for alle.

Klagen skal sendes til den virksomheten som har nektet innsyn.

Spørsmål rettes til Kristine Foss, 48 11 02 68, kristine.foss@presse.no.

Gjelder offentlighetsloven? (virkeområde) § 2 + forskriften til loven
Følger ikke offentlighetsloven fordi det er en stiftelse/et selskap § 2(1) c og d , 1, 2 og 3

Utkast til klagebrev

Følger ikke offentlighetsloven pga konkurranse § 2(1) 2 pkt.

Utkast til klagebrev

Stortinget nekter innsyn
Domstolen eller politiet nekter innsyn (gjelder ikke straffesaksdokumenter)
Taushetsplikt
Taushetsplikt § 13 (må kombineres med en egen lovbestemmelse som oppstiller taushetsplikt) § 13
Taushetsplikt for personlige opplysninger § 13(1) nr. 1 (forvaltningsloven)

Utkast til klagebrev

Taushetsplikt for forretningshemmeligheter § 13(1) nr. 2 (forvaltningsloven)

Utkast til klagebrev

Samtykke - fritak fra taushetsplikt
Spørsmål om samtykke til fritak fra taushetsplikten § 13(3)

Utkast til brev med spørsmål om fritak fra taushetsplikten

En offentlig virksomhet vil ikke oversende spørsmål om samtykke til fritak fra taushetsplikt til den det gjelder § 13 (3)

Utkast til klagebrev

Samtykkeerklæring - utkast

Utkast til samtykkebrev

Utsatt innsyn (§5)
Utsatt innsyn fordi det vil skade offentlige eller private interesser § 5(1)

Utkast til klagebrev

Hele dokumentet unntas, ikke bare opplysningene
Hele dokumentet er unntatt, ikke bare opplysninger § 12 (1) a

Utkast til klagebrev

Hele dokumentetet er unntatt, ikke bare opplysningene § 12 (1) b

Utkast til klagebrev

Hele dokumentetet er unntatt, ikke bare opplysningene § 12 (1) c

Utkast til klagebrev

Interne dokumenter (§§14-16)
Unntak pga organinternt § 14

Utkast til klagebrev

Unntak pga intern saksbehandling § 15 (1) innhentet fra underdnet organ eller annet departementet

Utkast til klagebrev

Unntak pga interne saksbehandling § 15(2) (innhentede råd og vurderinger)

Utkast til klagebrev

Unntak pga intern saksbehandling § 15(3)

Utkast til klagebrev

Rettssaksdokumenter
Dokumenter i forbindelse med en rettssak § 18

Utkast til klagebrev

Opplysninger som angår utenrikspolitiske forhold (UD-dok. ol)
Unntaket må vise til enten a, b eller c. § 20
Du får ikke innsyn pga en folkerettslig regel om hemmelighold § 20 a

Utkast til klagebrev

Du får ikke innsyn pga forutsetning om eller fast praksis for hemmelighold § 20 b

Utkast til klagebrev

Du får ikke innsyn pga internasjonale forhandlinger § 20 c

Utkast til klagebrev

Du får ikke innsyn fordi det foreligger særlig tungtveiende utenrikspolitiske interesser § 20 (3)

Utkast til klagebrev

Unntak pga Norges sikkerhet og forsvar
Unntak pga. nasjonale sikkerhets- og forsvarshensyn § 21

Utkast til klagebrev

Unntak av hensyn til økonomi og forhandlinger
Opplysninger om økonomisaker/avtaler/forhandlinger § 23 (1)

Utkast til klagebrev

Dokumentet gjelder budsjett § 22

Utkast til klagebrev

Du nektes innsyn i opplysninger personal, økonomi eller lønnsopplysninger § 23 (1)

Utkast til klagebrev

Du nektes innsyn i sluttavtale eller forliksavtale med det offenlige § 23 (1)

Utkast til klagebrev

Du nektes innsyn opplysninger om rammeavtaler § 23 (2)

Utkast til klagebrev

Du nektes innsyn i anbudsdokumenter § 23 (3)

Utkast til klagebrev

Opplysninger om lovbrudd og andre kontrolltiltak
Du får ikke innsyn i opplysninger om kontroll- og reguleringstiltak § 24(1)

Utkast til klagebrev

Du får ikke innsyn i opplysninger om lovbrudd § 24(2)

Utkast til klagebrev

Du nektes innsyn fordi det vil kunne bidra til straffbare handlinger eller sette enkeltpersoner i fare § 24(3)

Utkast til klagebrev

Du nektes innsyn fordi det kan gjøre det lettere å gjennomføre straffbare handligner § 24(4)

Utkast til klagebrev

Ansettelser og lønnsopplysninger i det offentlige
Stillingsannonsen opplyser ikke om at søkerlisten vil bli offentlig § 25(2)

Utkast til klagebrev

Du nektes innsyn i lønnsslipper fra det offentlige § 25 (4)

Utkast til klagebrev

Det finnes ikke noen søkerliste § 25(2)

Utkast til klagebrev

Det er unntatt navn fra søkerlisten § 25(2)
Unntak for eksamensdokumenter, forskingsopplysninger og fødselsnummer m.m.
Unntak for svar til eksamen, konkurranseutkast mv. § 26 (1)
Unntak forskningsopplysninger § 26 (4)

Utkast til klagebrev

Sammenstillinger av opplysninger - opplysninger fra databaser
Du har bedt om en sammenstilling/ et uttrekk som ikke eksisterer § 9

Utkast til klagebrev

Du får beskjed om at en sammenstilling er urimelig arbeidskrevende å gjennomføre § 9

Utkast til klagebrev

Avslag fordi kravet er for omfattende eller finner ikke saken
Kravet er for omfattende § 28 (2)

Utkast til klagebrev

Hvor lenge må du vente på svar?
Du har bedt om innsyn og ikke fått svar innen tre dager § 29 (1) 2 pkt.

Utkast til klagebrev

Du har bedt om innsyn, men blir henvist til avsender av brevet § 29(1) 1 pk.
DU får ikke svar pga ferieavvikling/ressurssproblemer § 29(1) 2 pk.

Utkast til klagebrev

Avslaget viser ikke til noen lovbestemmelse (lovhjemmel) eller angir ikke hvilket ledd i en lovbestemmelse som begrunner avslaget § 31(1)

Utkast til klagebrev

Du har klaget, men ikke hørt noe etter en uke § 32 (1)

Utkast til klagebrev

Innsyn i domstolen - fengslingskjennelser, rettsavgjørelser
Du er journalist og nektes utskrift av en fengslingskjennelse

Utkast til klagebrev

SIVIL SAK: Du er journalist og nektes utskrift (innsyn) av en dom fordi du ikke har saksnummer § tvisteloven § 14-2

Utkast til klagebrev

STRAFFESAK: Du er journalist og nektes utskrift/innsyn i en dom fordi du ikke har saksnummer § straffeprosessloven § 28

Utkast til klagebrev

Retten har bestemt at rettsavgjørelsen ikke kan gjengis offentlig (publiseringsforbud) § domstolloven § 130

Utkast til anke

Dørene lukkes under et rettsmøte, som journalist får du mulighet til å uttale deg (dette bør du kreve) § domstolloen § 125
Miljøinformasjon
Du nektes tilgang til miljøinformasjon fra et privat firma § 16
Du får avslag fordi opplysningene du har bedt om ikke er miljøopplysninger § 2
Du får avslag fordi innsyn vil kunne skade miljøet/tilrettelegge for miljøkriminalitet § 17 (1) a
Du får avslag fordi kravet ditt er "åpenbart urimelig" § 17 (1) b
Du får avslag pga forretningshemmeligheter § 17(1) c
Du får avslag fordi kravet ditt er for generelt formulert § 12 (2)
Du nektes tilgang til opplysninger som angår alvorlig forrurensning eller skader i miljøet § 12
Produktinformasjon
Du nektes innsyn om produktegenskaper fra et privat firma § 10
Møteoffentlighet
Du får ikke delta på kommunestyremøtet el, fordi de hevder det ikke er noe "møte" § 30 (1) Kommuneloven

Utkast til klagebrev

Du får ikke delta på møtet fordi det ikke er et "folkevalgt organ" § 31(1) , 30(1)
Dørene lukkes uten at det vises til noen hjemmel i kommuneloven § 31 (2-5)
Dørene lukkes pga personvernhensyn § 31 (4)
Klage til Sivilombudsmannen
Hvordan klager man til Sivilombudsmannen § 6 (Sivilombudsmannsloven)