Gjelder offentlighetsloven? (virkeområde) § 2 + forskriften til loven
Følger ikke offentlighetsloven fordi det er en stiftelse/et selskap § 2(1) c og d , 1, 2 og 3

Utkast til klagebrev

Følger ikke offentlighetsloven pga konkurranse § 2(1) 2 pkt.

Utkast til klagebrev

Forskjellsbehandling
Forskjellsbehandling § 6 Forbod mot forskjellsbehandling

Utkast til klagebrev

Krever betaling
Forvaltningsorganet krever betaling for innsyn § 8 Hovudregel om gratis innsyn

Utkast til klagebrev

Taushetsplikt
Taushetsplikt § 13 (må kombineres med en egen lovbestemmelse som oppstiller taushetsplikt) § 13
Taushetsplikt for personlige opplysninger § 13(1) nr. 1 (forvaltningsloven)

Utkast til klagebrev

Taushetsplikt for forretningshemmeligheter § 13(1) nr. 2 (forvaltningsloven)

Utkast til klagebrev

Samtykke - fritak fra taushetsplikt
Spørsmål om samtykke til fritak fra taushetsplikten § 13(3)

Utkast til brev med spørsmål om fritak fra taushetsplikten

En offentlig virksomhet vil ikke oversende spørsmål om samtykke til fritak fra taushetsplikt til den det gjelder § 13 (3)

Utkast til klagebrev

Samtykkeerklæring - utkast

Utkast til samtykkebrev

Utsatt innsyn (§5)
Utsatt innsyn fordi det vil skade offentlige eller private interesser § 5(1)

Utkast til klagebrev

Hele dokumentet unntas, ikke bare opplysningene
"Misvisende inntrykk" § 12 (1) a

Utkast til klagebrev

"Urimelig arbeidskrevende" § 12 (1) b

Utkast til klagebrev

«Den vesentligste delen av dokumentet» § 12 (1) c

Utkast til klagebrev

Interne dokumenter (§§14-16)
Unntak pga organinternt § 14

Utkast til klagebrev

Unntak pga intern saksbehandling § 15 (1) innhentet fra underdnet organ eller annet departementet

Utkast til klagebrev

Unntak pga interne saksbehandling § 15(2) (innhentede råd og vurderinger)

Utkast til klagebrev

Unntak pga intern saksbehandling § 15(3)

Utkast til klagebrev

Rettssaksdokumenter
Dokumenter i forbindelse med en rettssak § 18

Utkast til klagebrev

Opplysninger som angår utenrikspolitiske forhold (UD-dok. ol)
Unntaket må vise til enten a, b eller c. § 20
Du får ikke innsyn pga en folkerettslig regel om hemmelighold § 20 a

Utkast til klagebrev

Du får ikke innsyn pga forutsetning om eller fast praksis for hemmelighold § 20 b

Utkast til klagebrev

Du får ikke innsyn pga internasjonale forhandlinger § 20 c

Utkast til klagebrev

Du får ikke innsyn fordi det foreligger særlig tungtveiende utenrikspolitiske interesser § 20 (3)

Utkast til klagebrev

Unntak pga Norges sikkerhet og forsvar
Unntak pga. nasjonale sikkerhets- og forsvarshensyn § 21

Utkast til klagebrev

Unntak av hensyn til økonomi og forhandlinger
Opplysninger om økonomisaker/avtaler/forhandlinger § 23 (1)

Utkast til klagebrev

Dokumentet gjelder budsjett § 22

Utkast til klagebrev

Du nektes innsyn i opplysninger personal, økonomi eller lønnsopplysninger § 23 (1)

Utkast til klagebrev

Du nektes innsyn i sluttavtale eller forliksavtale med det offenlige § 23 (1)

Utkast til klagebrev

Du nektes innsyn opplysninger om rammeavtaler § 23 (2)

Utkast til klagebrev

Du nektes innsyn i anbudsdokumenter § 23 (3)

Utkast til klagebrev

Opplysninger om lovbrudd og andre kontrolltiltak
Du får ikke innsyn i opplysninger om kontroll- og reguleringstiltak § 24(1)

Utkast til klagebrev

Du får ikke innsyn i opplysninger om lovbrudd § 24(2)

Utkast til klagebrev

Du nektes innsyn fordi det vil kunne bidra til straffbare handlinger eller sette enkeltpersoner i fare § 24(3)

Utkast til klagebrev

Du nektes innsyn fordi det kan gjøre det lettere å gjennomføre straffbare handligner § 24(4)

Utkast til klagebrev

Ansettelser og lønnsopplysninger i det offentlige
Stillingsannonsen opplyser ikke om at søkerlisten vil bli offentlig § 25(2)

Utkast til klagebrev

Du nektes innsyn i lønnsslipper fra det offentlige § 25 (4)

Utkast til klagebrev

Det finnes ikke noen søkerliste § 25(2)

Utkast til klagebrev

Det er unntatt navn fra søkerlisten § 25(2)

Utkast til klagebrev

Unntak for eksamensdokumenter, forskingsopplysninger og fødselsnummer m.m.
Unntak for svar til eksamen, konkurranseutkast mv. § 26 (1)
Unntak forskningsopplysninger § 26 (4)

Utkast til klagebrev

Sammenstillinger av opplysninger - opplysninger fra databaser
Du har bedt om en sammenstilling/ et uttrekk som ikke eksisterer § 9

Utkast til klagebrev

Du får beskjed om at en sammenstilling er urimelig arbeidskrevende å gjennomføre § 9

Utkast til klagebrev

Avslag fordi kravet er for omfattende eller finner ikke saken
Kravet er for omfattende § 28 (2)

Utkast til klagebrev

Hvor lenge må du vente på svar?
Du har bedt om innsyn og ikke fått svar innen tre dager § 29 (1) 2 pkt.

Utkast til klagebrev

Du har bedt om innsyn, men blir henvist til avsender av brevet § 29(1) 1 pk.
DU får ikke svar pga ferieavvikling/ressurssproblemer § 29(1) 2 pk.

Utkast til klagebrev

Avslaget viser ikke til noen lovbestemmelse (lovhjemmel) eller angir ikke hvilket ledd i en lovbestemmelse som begrunner avslaget § 31(1)

Utkast til klagebrev

Du har klaget, men ikke hørt noe etter en uke § 32 (1)

Utkast til klagebrev

Du har fått medhold hos klageinstans, men får fremdeles ikke noe svar § 32

Utkast til klagebrev

Innsyn i domstolen - fengslingskjennelser, rettsavgjørelser
Du er journalist og nektes utskrift av en fengslingskjennelse

Utkast til klagebrev

SIVIL SAK: Du er journalist og nektes utskrift (innsyn) av en dom fordi du ikke har saksnummer § tvisteloven § 14-2

Utkast til klagebrev

STRAFFESAK: Du er journalist og nektes utskrift/innsyn i en dom fordi du ikke har saksnummer § straffeprosessloven § 28

Utkast til klagebrev

Retten har bestemt at rettsavgjørelsen ikke kan gjengis offentlig (publiseringsforbud) § domstolloven § 130

Utkast til anke

Dørene lukkes under et rettsmøte, som journalist får du mulighet til å uttale deg (dette bør du kreve) § domstolloen § 125
Miljøinformasjon
Du nektes tilgang til miljøinformasjon fra et privat firma § 16
Du får avslag fordi opplysningene du har bedt om ikke er miljøopplysninger § 2
Du får avslag fordi innsyn vil kunne skade miljøet/tilrettelegge for miljøkriminalitet § 17 (1) a
Du får avslag fordi kravet ditt er "åpenbart urimelig" § 17 (1) b
Du får avslag pga forretningshemmeligheter § 17(1) c
Du får avslag fordi kravet ditt er for generelt formulert § 12 (2)
Du nektes tilgang til opplysninger som angår alvorlig forrurensning eller skader i miljøet § 12
Produktinformasjon
Du nektes innsyn om produktegenskaper fra et privat firma § 10
Møteoffentlighet
Du får ikke delta på kommunestyremøtet el, fordi de hevder det ikke er noe "møte" § 30 (1) Kommuneloven

Utkast til klagebrev

Du får ikke delta på møtet fordi det ikke er et "folkevalgt organ" § 31(1) , 30(1)
Dørene lukkes uten at det vises til noen hjemmel i kommuneloven § 31 (2-5)
Dørene lukkes pga personvernhensyn § 31 (4)
Klage til Sivilombudsmannen
Hvordan klager man til Sivilombudsmannen § 6 (Sivilombudsmannsloven)