Tilbake til "Klag på 1-2-3"

Avslag på innsyn i lønnsoppgaver

KLAVE OVER AVSLAG PÅ INNSYN

Gjelder:
Avslag mottatt:

Opplysninger er unntatt offentlighet etter offentlighetsloven § 25 fjerde ledd. Jeg ønsker med dette å klage over avslaget.

Offentlighetsloven § 25 fjerde ledd: «Det kan gjerast unntak frå innsyn for skriftleg oppgåve over utrekna lønn eller liknande godtgjering, utrekningsgrunnlag for feriepengar og trekk som blir gjorde ved utbetalinga. Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Etter denne unntaksbestemmelsen kan lønnsslipper unntas. Ettersom det står «kan», skal det vurderes om det likevel bør gis innsyn etter § 11 og plikten til å utøve merinnsyn. I noen tilfeller kan det være knyttet såpass stor offentlig interesse i selve lønnsslippen, at denne bør utleveres.  Vi ber derfor at man vurderer merinnsyn for hele lønnsoppgaven.

Uansett skal man alltid gi ut «opplysninger om bruttoutbetalinger», jf. 2 punktum. Bestemmelsen gir ikke hjemmel for å unnta opplysninger om bruttoutbetalinger, enten disse gjelder lønn eller andre former for godtgjørelser. Lønnsopplysninger her gjelder alle former for lønn, både vanlig lønn, overtidsbetaling, andre tillegg mv.‚ og uansett hvordan lønnen er fastsatt. Med andre godtgjørelser menes møtegodtgjørelser, reisegodtgjørelser, goder som fri bil, fri telefon og lignende, og for øvrig alle goder av økonomisk verdi som går frem av slike oppgaver.

Bestemmelsen gir altså ikke hjemmel til å unnta opplysninger om lønnsutbetalinger selv om man kan unnta lønnsslippen. Dette kan gjøres ved å gi ut lønnsslippen i sladdet versjon, eller gi ut opplysningene i et nytt dokument, jf. tredje punktum. Departementet har i spesialmerknaden til paragrafen anbefalt at det er enklest å sladde originale lønnsoppgaver i tilfeller der innsynskravet kun gjelder en eller noen få ansatte.

Unntaket i fjerde ledd ble tilføyd loven gjennom Stortingets vedtak i desember 2012 og iverksatt fra 16. desember samme år. I proposisjonen til lovendring uttalte departementet at det er stor allmenn interesse for hvordan det offentlige disponerer skattemidlene, og mente at behov for innsyn kunne dekkes ved at det gis innsyn i bruttolønn og andre godtgjørelser.

På bakgrunn av dette ber jeg om at dere  vurderer merinnsyn for hele lønnsoppgaven. Dersom det ikke praktiseres merinnsyn, ber jeg om at oppgaven sladdes eller at man utleverer en skriftlig oppstilling over bruttopplysningene i et eget dokument.

Dersom unntaket opprettholdes for hele eller deler av dokumentet, ber jeg om at min klageoversendes klageinstans for behandling i tråd med offentleglova § 32(1) med kopi til meg.

Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber jeg om å bli kontaktet før klagen oversendes. Dette for å ha muligheten til å vurdere om jeg heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Minner om at klagen skal behandles «uten ugrunna opphold», jf. offl. § 32(3).

 

Mvh

Tilbake til "Klag på 1-2-3"