Møter i kommunestyrer og folkevalgte organ skal være åpne. Skal de lukkes må kommunestyret vedta dette med grunnlag i en hjemmel i kommuneloven. .

Møter i kommunale organer

Møter i folkevalgte organer i kommunen skal være åpne og varsles på forhånd. Man skal derfor alltid be om en lovhjemmel når dørene lukkes.
les mer

I domstolen

Rettsmøtene er åpne, og det er adgang til å referere det som skjer der. Begrensninger i dette krever hjemmel i lov.
les mer

Stortinget

Viser vei til de regler som gjelder for åpne plenumsmøter, høringsmøter og kontrollhøringer. Reglene for møteoffentlighet i Stortinget er dels slått fast i Grunnloven, og dels i Stortingets egne reglementer.
les mer

Offentlighet i selskaper og flerkommunale organer

Når kan du kreve innsyn i dokumenter fra selvstendige rettssubjekter og flerkommunale organer? Hvilke møter kan du kreve åpne? Dette notatet fra Nils E. Øy gir svar.
les mer