Andre møter

Bioteknologinemda har ingen generelle regler om møteoffentlighet.  Genteknologilovens § 13  har imildertid regler om åpne høringer i visse saker. Dessuten slår både  genteknologilovens § 26  og  bioteknologilovens § 7-3 fast at nemndas uttalelser er offentlige, med mindre det foreligger lovbestemt taushetsplikt.

Bispemøtene holder sine møter for lukkede dører. Det fremkommer av  bispemøtets egen forretningsorden, som igjen er hjemlet i forskriftene til  kirkeloven.

Helseforetakene holder sine styremøter for åpne dører. Hjemmel for dette er helseforetaksloven § 26 a. Bestemmelsen setter også rammene for hva som skal til for at et slikt møte skal lukkes.

Kirkemøtet holdes for åpne dører. Det fremgår av  kirkemøtets egen forretningsorden.

Kirkerådet holder sine møter for åpne dører. Dette er slått fast i  forskrift om rådets virksomhet, med hjemmel i  kirkeloven.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) har ingen bestemmelser om møteoffentlighet. Av  § 14 i forskriften for nemnda fremgår det imidlertid at nemndas uttalelser er offentlige.

Norges Forskningsråd har ingen bestemmelser om møteoffentlighet, verken for hovedstyret eller fagstyrene, jfr.  rådets vedtekter. Vi må derfor anta at presse og allmennhet neppe har noe rettslig krav på å få overvære disse møtene. Det er regjeringen som oppnevner medlemmer til rådet, samt utpeker leder og nestleder.

Norsk Kulturråd har ingen spesielle regler om møteoffentlighet, jfr.  vedtektene. Vi må derfor også her anta at det i utgangspunktet ikke foreligger noen juridisk rett for presse og allmennhet om å kunne overvære møtene.

Riksvalgstyret holder sine møter for åpne dører. Det fremgår av  valgloven (§ 4-4). Også møtene i valgstyrene og fylkesvalgstyrene skal som hovedregel holde sine møter for åpne dører, i og med at de er folkevalgte organer som kommer inn under sakbehandlingsreglene i kommuneloven.

Statens seniorråd har ingen regler om møteoffentlighet, jfr.  rådets mandat. Rådet er et rådgivende organ, oppnevnt ved kongelig resolusjon. Av mandatet fremgår det imidlertid at det skal føres møtebok fra rådet møter, og disse vil i utgangspunktet falle inn under offentlighetslovens regler om dokumentinnsyn. Møtebøkene legges ut på nettet på rådethjemmesider på nettet.

Universiteter og høgskoler har åpne møter som hovedregel for sine styringsorganer. Dette er fastsatt i Universitetsloven av 2005 (Lov om universiteter og høgskoler. Se både § 9-2 nr 6 og  § 9-6 nr 6.  Bestemmelsene gjelder ikke for studentorganene.