Offentlighet i selskaper og flerkommunale organer

Når kan du kreve innsyn i dokumenter fra selvstendige rettssubjekter og flerkommunale organer? Hvilke møter kan du kreve åpne? Dette notatet fra Nils E. Øy gir svar.

Notatet er opprinnelig skrevet i 2011 i forbindelse med start av et prosjekt for åpning av dørene i offentlige selskaper og interkommunale organer, i regi av Møre og Romsdal Redaktørforening. Notatet er revidert flere ganger og senest sommeren 2015.

Her er hele notatet: Dokumentinnsyn og møteoffentlighet i kommunale og flerkommunale virksomheter

Her er en kort oppsummering av deler av innholdet i notatet:

1:
Rett til innsyn i dokumenter følger av offentleglova.

Offentleglova gjelder for alle forvaltningsorgan for stat, fylke og kommuner, herunder også en del interkommunal institisjoner og en del offentlige selskaper og stiftelser (om grensedragningen og avklarte selskaper/stiftelser (avgjørelser) – se notatet s. 2-6).

Journalføring – alle som omfattes av offentlelova må journalføre dokumenter. Se notatet s. 6-7 om regler for dette.

2:
Krav om åpne møter i kommunale og interkommunale organer (s 8-15)

Regulert i kommuneloven § 31.

Gjelder for folkevalgte organer.

Lukking av dørene krever vedtak fra det folkevalgte organet og hjemmel i loven (§ 31, nr. 2-5).

Debatten om lukking av dører kan skal lukkes hvis møtelder eller det folkevalgte organet selv krever det, avstemningen skal alltid være åpen (man skal kunne se hvem som har gått inn for å lukke dørene).

Kommuneråd eller fylkesråd bestemmer selv om møtene skal være åpne, med mindre loven krever lukkede dører. Andre som må følge reglene om møteoffentlighet står i kommuneloven § 29.

Nytt i 2015: I kommuner med parlamentarisk styreform kan sakspapirer med vedlegg og sakslister til forberedende møter i kommuneråd eller fylkesråd, unntas som interne dokumenter etter offentleglova. Dette gjelder ikke for møter der det skal fattes vedtak eller legge fram en innstilling. MERK: du kan likevel kreve innsyn i sakslister etter kommuneloven § 32 nr 3, og plikten til å vurdere merinnsyn etter Offentleglova § 11 gjelder også for disse dokumentene.

Krav om møteoffentlighet gjelder ikke for Interkommunale selskaper som er opprettett med hjemmel i lov om internkommunale selskaper, men disse selskapene kan selv bestemme dette i vedtektene.

For interkommunale selskaper som er opprettet etter kommuneloven, gjelder kommunelovens regler om møteoffentlighet. Se mer om dette på s. 10 i notatet.