Møter i kommunale organer

Møter i folkevalgte organer i kommunen skal være åpne og varsles på forhånd. Man skal derfor alltid be om en lovhjemmel når dørene lukkes.

Møter i folkevalgte organer i kommunen skal som hovedregel alltid holdes for åpne dører og annonseres på forhånd. Man skal derfor alltid kreve en lovhjemmel når dørene lukkes.

Kommuneloven

Folkevalgte skal behandle alle saker og treffe alle vedtak i møter., jf. kommuneloven § 11-2. Møter i folkevalgte, kommunale organer, er åpne for alle, se kommuneloven § 11-5.

Hvis dørene skal lukkes, må de folkevalgte fatte et vedtak om dette, og dette vedtaket må vise til en lovhjemmel i kommuneloven § 11-5, andre og tredje ledd.

Hva som regnes som et «folkevalgt organ» står i kommuneloven § 5-1.

For havnestyre gjelder møteoffentlighet etter kommuneloven hvis det er organsiert som kommunal nemnd eller kommunalt foretak. kan være organisert på ulike måter. Som kommunal nemnd eller kommunalt foretak, slik at reglene om møteoffentlighet gjelder gjelder. Er havnen organisert som aksjeselskap eller som interkommunalt selskap (IKS) gjelder ikke kommuneloven direkte, men møteoffentlighet kan følge av praksis eller av selskapets vedtekter.

Valgstyrene og fylkesvalgstyrene skal holde sine møter for åpne dører. I og med at valgstyrene og fylkesvalgstyrene er folkevalgte organer, vil de imidlertid måtte følge kommunelovens allminnelige saksbehandlingsregler, også når det gjelder møteoffentlighet. Dette er også uttrykkelig slått fast i lovens forarbeider,  (Ot prp nr 45 (2001-2002) punkt 8.3.2) Valgloven (§ 4-4) slår for øvrig også fast at møtene i det såkalte riksvalgstyret går for åpne dører.

Møteoffentlighet i andre organ

Allmenningsstyrene etter  statsallmenningslova har ikke regler om møteoffentlighet. Loven slår imidlerid fast, i  § 1-5 , at årsmøtene i allmenningene holder sine møter for lukkede dører. Dermed vil det heller ikke gjelde møteoffentlighet for allmenningsstyrene.

Bispedømmeråd holder sine møter for åpne dører. Det fremgår av  § 3 i forskrift til kirkeloven (For 1996-11-15 nr 1454: Regler om formene for bispedømmerådets virksomhet).

Eldreråd skal finnes i alle kommuner og fyleskommuner etter regler i  eldrelova. Som folkevalgt organ følges kommunelovens regler om åpne møter, offentlig saksliste m.v.

Fjellstyrene , som er allmmenningsstyrer etter  fjellova (som regulerer driften av statsallmenninger generelt) har ikke regler om møteoffentlighet, selv om styremedlemmene oppnevnes av kommunestyrene. Fjellstyret er nemlig å betrakte som et statlig organ, og dermed ikke underlagt saksbehandlingsreglene i kommuneloven. Derimot vil møtebøkene fra allmenningsstyrene etter fjellova være gjenstand for innsyn etter offentlighetsloven.

Longyearbyen lokalstyre holder sine møter for åpne dører. Det fremgår avSvalbardloven,  hvor det i  § 37 slå fast at kommunelovens regler om møteoffentlighet også gjelder for Svalbard lokalstyre.

Menighetsråd/kirkelig fellesråd holder sine møter for åpne dører. Det fremgår av  § 3 i forskrift til kirkeloven (For 1996-11-15 nr 1452: Regler om formene formenighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet). Forskriften sier ikke spesifikt at  menighetsmøtene er åpne, men alle medlemmer i menigheten har anledning til å møte på menighetsmøtene.

Rovviltnemndene. Det er opprettet åtte regionale rovviltnemnder som dekker hele landet. Nemndene avgjør selv i den enkelte sak om organets forhandlinger skal skje for åpne eller lukket dører.  Se forskriften her.