Tilbake til "Klag på 1-2-3"

Søknad om å filme hovedforhandling i straffesak

I denne malen forutsettes det at saken det søkes om å ta opptak fra er av stor offentlig interesse, og det er inkludert setninger om dette i teksten. Disse poengene bør tilpasses forholdene i den aktuelle saken det søkes om. Det er markert i malen hvor det fortrinnsvis kan gjøres utdypninger.

I store saker anbefales det å finne pool-ordninger, hvor f eks NTB eller NRK deler materialet med alle interesserte medier. Les mer: Veiledende retningslinjer for medienes bruk av pool. https://presse.no/offentlighet/fotofilm/retningslinjer-for-pool-fotografering/

Det tas også forbehold om at en benytter “lydløse kameraer” for ikke å forstyrre forhandlingene unødvendig

UTKAST:

Søknad om å ta opptak og sende fra hovedforhandling i straffesak

Vi søker med dette om å kunne ta opp hele eller deler av rettssaken mot NAVN, som er berammet til å starte DATO.

Utgangspunktet er at det er forbud mot å gjøre slike opptak. Dette følger av domstolloven § 131a første ledd, som lyder: 

«Under forhandlingene i straffesaker er fotografering, filmopptak og opptak for radio eller fjernsyn forbudt. Det er også forbudt å fotografere eller gjøre opptak av den siktede eller domfelte på veg til eller fra rettsmøtet eller under opphold i den bygning hvor rettsmøtet holdes, om han ikke samtykker». 

I Rt-2003-593 (Valebrokk-kjennelsen) avsnitt 33 uttalte Høyesterett at formålet bak forbudet er «gjennomføringen av en forsvarlig og rettferdig rettergang og å ivareta de implisertes personvern». 

Forbudet er ikke absolutt. Det er unntaksadgang etter bestemmelsens andre ledd, som lyder:

«Dersom særlige grunner taler for det, kan retten under hovedforhandlingen gjøre unntak fra forbudet når det ikke kan antas å ha uheldig virkning for behandlingen av saken og heller ikke andre hensyn taler avgjørende imot. Før tillatelse gis, skal partene ha anledning til å uttale seg.»

Det kan altså gis tillatelse «når det ikke kan antas å ha uheldig virkning for behandlingen av saken og heller ikke andre hensyn taler avgjørende imot». Vi mener det er tilfelle i denne saken.

*** Her kan det også bemerkes om sakens innhold allerede er kjent, om fornærmede og tiltalte er identifisert etc. Dette er forhold som taler for at det gis tillatelse ***

Samtidig mener vi det er tungtveiende grunner til at rettssaken bør gjennomføres med største grad av åpenhet. ***Dette bør helst utdypes konkret***

Opptak og overføring av rettsforhandlingene vil også sikre allmennheten best mulig innsyn i – og kontroll med – domstolens behandling av saken.

I professor Ragna Aarlis utredning om Dokumentoffentlighet i straffesaker (Aarl, 2021) tas det til orde for å ta vekk kravet om “særlige grunner” for å få ordlyden mer i tråd med praksis, jf. følgende fra rapporten punkt 18.4.4.4: 

“Dagens vilkår om «særlige grunner» kan synes noe strengere enn praksis for å tillate korte reportasjeinnslag. Når det gjelder hovedforhandling og rettsmøter for domsavsigelse kan terskelen for opptak med fordel gjøres mer fleksibel ved at vilkåret om «særlige grunner» fjernes. Det bør imidlertid gis nærmere føringer for bruk av lovens «kan»-skjønn i forskrift.”

Med hjemmel i domstolloven § 131a tredje ledd er det også fastsatt utfyllende forskrift om fotografering, filmopptak og opptak for radio eller fjernsyn under hovedforhandling i straffesak (FOR-1985-11-15-1910). I henhold til forskriften § 3 første ledd bokstav b kan retten tillate fotografering eller opptak under hovedforhandlingen i saker som har «betydelig offentlig interesse». Denne saken har en så spesiell og alvorlig karakter at vi mener dette kravet er oppfylt. 

Av § 3 annet ledd følger det at tillatelse blant annet skal nektes når fotograferingen eller opptaket «antas å få uheldig virkning for behandling av saken» og når det «av andre grunner vil medføre en urimelig belastning for tiltalte, hans nærmeste eller for andre berørte som deltar i saken.» Vi mener det ikke er forhold som tilsier at disse vilkårene er oppfylt i denne saken. 

Selv om involverte ikke nødvendigvis ønsker at det skal tas opptak, vil ikke det si at vilkårene er oppfylt. Det kreves en «urimelig belastning». I innstilling om rettergangsmåten i straffesaker fra Straffeprosesslovkomiteen s. 379 heter det også at det «ikke [kan] være avgjørende om partene selv ønsker en slik form for publisitet, og retten bør derfor kunne nekte å dispensere fra forbudet uten hensyn til om partene samtykker i opptaket». Retten kan også fastsette vilkår for tillatelsen for å unngå eventuelle uheldige virkninger, jf. forskriften § 4.

Vi minner også om at det i forarbeidene til § 131a fremgår at adgangen til å gjøre unntak fra forbudet mot fotografering «ikkje bør tolkast for snevert», jf. Innst.O.nr.27 (1980-1981) s. 41.

Vi vil også vise til følgende som er tatt inn i Dommerforeningens «Dommerne og mediene»:

«5.2.1 Utvalgets grunnleggende standpunkt til fjernsynsoverføring av rettergang

Utvalget ser ingen grunn til å anbefale reversering av den utvikling som har funnet sted med hensyn til fjernsynsoverføringer fra hovedforhandlinger og domsavsigelser. Selv om en ikke kan se bort fra de negative sidene, er det utvalgets inntrykk at der fjernsynsoverføringer har blitt tillatt, har det verken fra domstolens side eller fra andre av rettens aktører vært særlige negative erfaringer å høste. Utvalget stiller seg derfor positiv til at fjernsynsoverføringer og fjernsynsopptak tillates fra hovedforhandlinger og domsavsigelser, både i straffesaker og sivile saker.»

På bakgrunn av det ovennevnte ber vi prinsipalt om tillatelse til å fotografere og gjøre opptak av hele hovedforhandlingen. Subsidiært ønsker vi tillatelse til å fotografere og filme følgende deler:

(1) Åpning av forhandlingen med opplesing av tiltalebeslutningen, (2) aktors og forsvarers innledninger, (3) tiltaltes forklaring, (4) fornærmedes forklaringer, (5) profesjonelle vitners forklaringer, (6) sluttprosedyrer fra aktor og forsvarer, avsluttende innlegg fra bistandsadvokatene, samt replikk/duplikk. I tillegg kommer (7) domsavsigelsen.

Søknaden gjelder alle former for opptak og overføring, som stillbildefotografering, lydopptak for radio, og film- og video-opptak for fjernsyn og web-tv. Vi vil benytte lydløse kameraer for ikke å forstyrre forhandlingene unødvendig. Vi tar som utgangspunkt at forbudet ellers kun gjelder for selve rettsforhandlingene mens retten er satt, og at forbudet ikke hindrer opptak før, i pauser, ved domsavsigelse og etterpå.

Tilbake til "Klag på 1-2-3"