Tilbake til "Klag på 1-2-3"

Tilgang til bevisoppgave i hovedforhandling

Bevisoppgaven, som blant annet gir en oversikt over vitnene i saken og når disse skal vitne, er normalt regnet som påtalemyndighetenes dokument, og begjæring om tilgang til den bør derfor rettes til aktor i saken

UTKAST:

Vi ber med dette om å få utlevert bevisoppgaven i saken. 

Det er klare føringer fra Riksadokvaten og Dommerforeningens håndbok Dommerne og mediene om at pressen som hovedregel skal få innsyn i denne:

I Riksadvokatens veileder for om innsyn i straffesaksdokumenter for andre enn sakens parter er det i punkt 6.4 lagt til grunn at pressen i saker hvor den har krav på innsyn i tiltalebeslutningen som hovedregel også kan få kopi av bevisoppgaven når den er sendt retten og partenes advokater. 

I Dommerne og mediene s. 73 (3. utgave, 2012) er det uttalt at bevisoppgaver som hovedregel bør kunne utleveres til pressen.

Det må også legges vekt på at professor Ragna Aarli i utredningen «Dokumentoffentlighet i straffesaker», som er gjort på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet, har foreslått en innsynsrett for pressen i bevisoppgaver. I pkt. 13.9.4 heter det:

«Slik dagens bevisoppgave utformes er det sjelden gode grunner til at den skal være hemmelig dersom tiltalebeslutningen er offentlig. Særlig for pressen gir bevisoppgaven et nyttig arbeidsverktøy for å kunne planlegge formidling av straffesaker til allmennheten. Behovet for innsyn i bevisoppgaven gjelder først og fremst saker der pressen har rett til å være til stede. Det anbefales at det lovfestes en rett for pressen til innsyn i påtalemyndighetens bevisoppgaver i saker der det ikke er sannsynlig at saken helt eller delvis vil bli ført for lukkede dører, se utkastet til § 29 a annet ledd bokstav f.»

Aarli foreslår for øvrig ikke et forbud mot å utlevere bevisoppgaven i saker som vil bli ført for lukkede dører, men at det i de tilfellene må gjøres en merinnsynsvurdering.

Også daværende tingrettsdommer Leiv Robberstad argumenterte i utredningen «Offentlighet i rettspleien» for at bevisoppgaver burde være tilgjengelige for pressen slik at det ble mulig å forberede og planlegge dekning av saken.

Tilbake til "Klag på 1-2-3"