Tilbake til "Klag på 1-2-3"

Får ikke innsyn i budsjett

KLAGE OVER HEMMELIGHOLD:

 

Vi viser til avslag på krav om innsyn i dokument/sak… Unntaket er hjemlet i offentleglova

§ 22. Vi vil med dette påklage avslaget.

 

Vi vil innledningsvis minne om at unntak etter første ledd, første punktum forutsetter at det er snakk om et dokument utarbeidet av et departement, og at det gjelder en statlig budsjettsak. Hvis ikke begge disse vilkårene er oppfylt, foreligger altså ikke grunnlag for å unnta dokumentet fra offentlighet etter § 22 (1). Hva som ligger i disse kravene, er utdypet i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 137:

 

”Etter fyrste punktum er det høve til å gjere unntak frå innsyn i dokument som er

utarbeidde av eit departement, og som gjeld statlege budsjettsaker.(…) Føresegna gir ikkje rett til å gjere unntak for dokument som gjeld kommunale eller fylkeskommunale budsjett.

 

Unntaket omfattar berre dokument som direkte inngår som ledd i budsjettførebuinga.Dette vil mellom anna omfatte budsjettmateriale som blir sendt frå fagdepartementa til Finansdepartement og utgreiingar og notat som blir utarbeidde i samband med dei årlege statsbudsjetta.Unntaket omfattar vidare framlegg frå fagdepartementa om overskridingar eller tilleggsløyvingar i ein budsjettermin og avgjerdene til Finansdepartementet i slike saker.”
Med andre ord må det altså være snakk om dokumenter som utarbeides i forbindelse med budsjettarbeid, og ikke dokumenter som blir eller som kan tenkes å bli relevante i et slikt arbeid.

 

Dersom unntaket er hjemlet i første ledd, annet punktum, forutsetter dette at dokumentet inneholder opplysninger om «førebelse budsjettrammer fastsette av regjering eller departement i dokument frå underliggjande organ og etatar, og frå Det Kongelege Hoff, Domstoladministrasjonen og Sametinget».

 

For det første gjelder altså unntaket kun opplysninger, og ikke hele dokumentet. Med andre ord gir denne bestemmelsen ikke hjemmel til å unnta hele dokumenter. Dersom det er grunnlag for å unnta opplysninger, skal disse unntas, mens resten av dokumentet skal frigis.

 

Videre må altså opplysningene som unntas være knyttet til foreløpige budsjettrammer fastsatt av regjering el departement i dokument fra underliggende organ og etater, eller fra Det kgl. Hoff, Domstoladministrasjonen eller Sametinget. Dette er utdypet i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s.138:

 

”Etter § 22 andre punktum kan det òg gjerast unntak for opplysningar om førebelse budsjettrammer fastsette av regjeringa eller eit departement som går fram av dokument frå underliggjande organ og etatar, eller frå Det Kongelege Hoff, Domstolsadministrasjonen eller Sametinget. Unntaket gjeld ikkje endelege budsjettrammer og heller ikkje budsjettrammer fastsette av andre enn regjeringa eller eit departement. Unntaket vil vidare ikkje gjelde der opplysningar om førebelse budsjettrammer går fram i dokument som kjem frå andre enn dei organa som er nemnde i andre punktum.”

Selv om dokumentet gjelder pågående budsjettarbeid, skal de likevel ikke unntas hvis det ikke foreligger et reelt behov ut i fra det hensynet § 22 skal verne; altså budsjettarbeid. Vi viser her til plikten til alltid å vurdere meirinnsyn etter offentleglova § 11. I denne forbindelse skal hensynet til forsvarlig budsjettbehandling veies opp mot hensynet til offentlighetens intresse i å få innsyn i politiets pengebruk. Innsyn i forvaltningens bruk og disponering av offentlige midler, er et viktig hensyn som også er vernet av formålsbestemmelen i § 1.

 

Dersom det fastholdes at hele eller deler av dokumentet skal unntas fra offentlighet, ber vi om en utvidet begrunnelse ihht. offl. § 31(2) der en angir hvilke hovedhensyn som har vært avgjørende for å nekte innsyn.

 

Vi ber samtidig om at klagen oversendes klageinstans uten ugrunna opphold, jf. § 32(3). Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes. Dette for å ha muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudsmannen.

 

 

Med hilsen

 

Tilbake til "Klag på 1-2-3"