Domstolene: Overordnet om rettsmøter og dokumenter

Rettsmøter – fengslingsmøter:

Fengslingsmøter er som hovedregel åpne, men det ikke er lov å referere fra forhandlingene hvis ikke retten opphever referatforbudet. Pressen får normalt mulighet til å uttale seg om begge deler. Du kan lese mer om dette her.

Vi har følgende maler som kan brukes som utgangspunkt enten for muntlige innlegg eller skriftlige merknader:

Fengslingsmøte: Åpne dører

Fengslingsmøte: Åpne dører i saker med ung siktet

Rettsmøter – hovedforhandlinger:

Rettsmøter er i utgangspunktet åpne og kan følges og refereres fritt fra. Dette følger av Grunnloven § 100 femte ledd og domstolloven § 124. Det kan være begrensninger av hensyn til for eksempel personvern og politiets etterforskning. Du kan lese mer om dette her.

Du kan finne forslag til maler som kan brukes for å levere innlegg til retten hvis du vil argumentere for at et møte skal være åpent her:

Hovedforhandling: Åpne dører (muntlig innlegg og overordnet skriftlig merknad)

Hovedforhandling: Åpne dører i saker med unge involverte

Hovedforhandling: Åpne dører ved «frykt for at offentlighet vil vanskeliggjøre sakens opplysning»

Hovedforhandling: Åpne dører når det anføres lukkede dører av «hensynet til privatlivets fred»

Hovedforhandling: Søknad om å filme/ta opptak i hovedforhandling i straffesak

Kjennelser og dommer:

Domstolenes kjennelser, for eksempel fengslingskjennelser, og dommer er som hovedregel offentlig. Dette følger av domstolloven § 124. Det kan være begrensninger i muligheten til offentlig gjengivelse, først og fremst etter domstolloven § 130, men slutningen skal alltid være offentlig.  

Du kan lese mer om dette her. Vi har også laget forslag til maler som kan brukes for å levere begjæringer om tilgang til avgjørelser  eller klager hvis det nedlegges begrensninger i muligheten til offentlig gjengivelse:

Fengslingskjennelse: Omgjøring av nektelse av utskrift/innsyn

Fengslingskjennelse: Forbud mot gjengivelse

Dom i straffesak: Omgjøring/anke av forbud mot gjengivelse av dom

Dom i straffesak: Omgjøring/anke av sladding av dom

Tiltaler:

Du har normalt krav på innsyn i tiltaler. Les mer om dette her

Se mal for å få tilgang til tiltale som ikke er formelt forkynt her.

Bevisoppgaver:

Bevisoppgaven, som blant annet gir en oversikt over vitnene i saken og når disse skal vitne, er normalt regnet som påtalemyndighetenes dokument, og begjæring om tilgang til den bør derfor rettes til aktor i saken. 

Se mal for å be om innsyn i denne her.

Sivile saker:

I sivile saker har du normalt krav på alle dokumenter som er lagt fram i retten. Les mer her. 

Innsyn i straffesaksdokumenter hos politi og påtalemyndigheten:

Vi har en egen oversikt med råd og lenker til maler her.