Tilbake til "Klag på 1-2-3"

Tilgang til tiltale som ikke er formelt forkynt

Hvis du som journalist nektes tilgang til en tiltale fordi den ikke er formelt forkynt for tiltalte, kan du vise til følgende (en forespørsel som dette vil normalt bli rettet til påtaleansvarlig i den aktuelle saken):

Vi ber med dette om å få oversendt tiltalen i den aktuelle saken. Bakgrunnen er følgende:

I Statsadvokaten og mediene heter det:

«8.3.4 Offentliggjøring av tiltalebeslutning 

Tiltalebeslutningen skal være forkynt for tiltalte før mediene har krav på kopi, jf. påtaleinstruksen § 22-7. Kopi kan likevel gis når man er sikker på at tiltalte kjenner innholdet selv om tiltalen ikke er forkynt. Det følger av straffeprosessloven § 264a og påtaleinstruksen § 25- 8 at fornærmede skal underrettes om at det er tatt ut tiltale i saken. Det kreves ikke at slik underretning gis før pressen gis kopi av tiltalen, men fornærmede og etterlatte bør underrettes om tiltalespørsmålet før eller senest samtidig med pressen. Opplysninger om tiltalen og saken bør gis uten vurderende kommentarer og i en nøktern form, jf. rundskrivets punkt IV nr. 3.» (vår understrekning)

Det er altså ikke noe som hindrer påtalemyndigheten å gi ut en kopi hvis tiltalte er varslet, men formell forkynnelse ikke har skjedd. Vi ber derfor om å få oversendt tiltalen. 

Tilbake til "Klag på 1-2-3"