Rettssak (rettsmøte)

Når er sak skal opp i retten, er hovedregelen full åpenhet etter domstolloven § 124. Dette gjelder både selve rettssaken (hovedforhandlingene) og fengslingsmøter, og betyr at domstolen må vise til en lovhjemmel hvis de lukker dørene. Mediene bør få mulighet til å uttale seg før dørene lukkes.

Hvis noen av partene ber om lukkede dører, skal retten ta stilling til om vilkårene for dette er til stede, se domstolloven § 125. Det mest vanlige er at dørene lukkes av hensyn til etterforskningen («vanskeliggjøre sakens opplysning») eller privatlivets fred § 125 (1) a-b c).

En kjennelse kan gå ut på at dørene skal lukkes helt, eller delvis. Ved delvis lukking kan pressen som regel være tilstede, se domstolloven § 127. Det er vanlig at dette kombineres med et referatforbud.

Uttalerett for mediene før dørene lukkes:
Det har blitt mer og mer vanlig at journalister som er tilstede under et fengslingsmøte får uttale seg før retten tar stilling til å lukke dørene/oppheve referatforbudet. Dette bør derfor tilstedeværende media be retten om dette i forkant for rettsmøtet. Rent praktisk betyr dette at en journalist får ordet på vegne av alle journalister, og argumenterer for mest mulig åpenhet. Her er argumenter dere kan bruke overfor retten. Hallgeir Oftedal har også en solid gjennomgang av argumenter i sin blogg om Kriminal- og rettsjournalistikk. 

Hvis dommeren ikke ønsker å gi media mulighet til å uttale seg, vis til følgende fra Den norske Dommerforeningens håndbok for dommere, s. 29: «Utvalget anbefaler at dommerne gir tilstedeværende journalister anledning til å uttale seg til spørsmålet om dørene skal lukkes, før spørsmålet om å behandle saken for lukkede dører forhandles bak lukkede dører. Det samme gjelder for spørsmålet om hvorvidt referatforbud skal ilegges».

Se også dokumentinnsyn i domstol og politi