Tilgang til dommer

En dom er offentlig etter domstolloven § 124. Du krever utskrift etter straffeprosesslovens § 28.
Hvis du ikke får dommen, eller du får den, men det nedlegges et referatforbud, må dette ha hjemmel i domstolloven eller retten må avsi en kjennelse domstolloen § 129. Slutningen (konklusjonen) er alltid offentlig.
Som journalist kan du anke et referatforbud. Ønsker du å anke, se mal her.
Den norske Dommerforeningen har kommet med anbefalinger i en egen håndbok for dommere om forholdet til mediene: «Dommerne og mediene» (Her finner du gammel utgave, tredje utgave er ikke tilgjengelig på nett).