Tiltaler

Du har krav på innsyn i tiltaler. Dette kan kreves fra politi/påtale når tiltalen er forkynt etter påtaleinstruksen § 22-7, eller fra domstolen når saken er berammet etter forskrift om offentlighet i rettspleien § 7.

For utskrift må man imidlertid henvende seg til påtalemyndigheten. Domstolen kan likevel gi innsyn i tiltalen og flere domstoler publiserer tiltaler på domstolenes lukkede pressesider.

Politiet kan nekte å utlevere tiltaler hvis det er sannsynlig at saken blir ført for lukkede dører. Domstolen skal utlevere tiltalen, men kan nedlegge forbud mot å referere fra den hvis er sannsynlig at saken skal føres for lukkede dører.

Du kan få innsyn i etterforskningsdokumenter /andre dokumenter fra politiet/påtalemyndighetene.