Sivile saker

Du kan få tilgang til dokumenter i sivile saker (saker som ikke gjelder straff) etter tvisteloven. Fotoforbudet etter domstolloven gjelder ikke sivile saker, dvs. du kan ta bilder.

Etter tvisteloven § 14-2 har alle krav på innsyn i rettsbøker, rettsmeklingsprotokoller, rettsavgjørelser og sakskostnadsoppgaver. Stevninger og tilsvar er ikke omfattet av innsynsretten etter loven, men partene kan velge å gi kopi av dette til hvem de vil. Det er derfor en god ide å be partene direkte om en slik kopi.

Det er en forutsetning for innsyn at de dokumenter som det skal kreves innsyn i, blir brukt til domstolens avgjørelse. Bevis og andre dokumenter som framlegges under rettssaken vil derfor først bli offentlig etter at de er blitt påberopt av partene overfor domstolen.