Fengslingsmøter

Fengslingsmøter er som hovedregel åpne, men det ikke er lov å referere fra forhandlingene. Retten kan oppheve referatforbudet. Pressen bør få mulighet til å uttale seg før dørene lukkes.

At fengslingsmøter skal være åpne, følger av domstolloven § 124(1). Referatforbudet står i domstolloven § 129(1) (forbud mot å referere fra forhandlinger i rettsmøter som ikke er en del av hovedforhandlingene).

Hvis noen av partene ber om lukkede dører, skal retten ta stilling til om vilkårene for dette er til stede, se domstolloven § 125. Det mest vanlige er at dørene lukkes av hensyn til etterforskningen («vanskeliggjøre sakens opplysning») eller privatlivets fred. 

Uttalerett for mediene før dørene lukkes:
Det har blitt mer og mer vanlig at journalister som er tilstede under et fengslingsmøte får uttale seg før retten tar stilling til å lukke dørene/oppheve referatforbudet. Dette bør derfor tilstedeværende media be retten om dette i forkant for rettsmøtet. Rent praktisk betyr dette at en journalist får ordet på vegne av alle journalister, og argumenterer for mest mulig åpenhet. Her er argumenter dere kan bruke overfor retten. Hallgeir Oftedal har også en solid gjennomgang av argumenter i sin blogg om Kriminal- og rettsjournalistikk. 

Hvis dommeren ikke ønsker å gi media mulighet til å uttale seg, vis til følgende fra Den norske Dommerforeningens håndbok for dommere, s. 29: «Utvalget anbefaler at dommerne gir tilstedeværende journalister anledning til å uttale seg til spørsmålet om dørene skal lukkes, før spørsmålet om å behandle saken for lukkede dører forhandles bak lukkede dører. Det samme gjelder for spørsmålet om hvorvidt referatforbud skal ilegges».

Retten kan beslutte helt eller delvis lukkede dører. Delvis betyr at pressen som regel kan være tilstede, men med referatforbud (hvis dette ikke oppheves), se domstolloven § 127.

Fengslingskjennelser kan gis ut til mediene etter prinsippet om merinnsyn. Dette gjøres av mange domstoler i dag, bla. Oslo tingrett. Får du nei, bør du klage, her er utkast til en klage over at du ikke får tilgang til en fengslingskjennelse.

En kjennelse om å lukke fengslingsmøte kan ankes av partene, men ikke av pressen.

Les også:

Åpen rett med referatforbud – dette må du vite
Informasjon fra Oslo tingrett om fengslingsmøter med referatforbud, også på engelsk