Tilbake til "Klag på 1-2-3"

Unntak av hensyn til nasjonal sikkerhet eller forsvar av landet.

KLAGE OVER AVSLAG PÅ INNSYN

Vi viser til avslag på vårt krav om innsyn i dokument…. Vi ønsker med dette å påklage avslaget.

Avslaget er begrunnet med nasjonale forsvars- og trygghetsinteresser:

«Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar når det er påkravd av nasjonale tryggingsomsyn eller forsvaret av landet.»

Begrepet «påkrevd» tyder på at det skal mye til før opplysninger kan unntas. Videre følger det av begrepsbruken «opplysninger» (ikke dokumenter») at man som utgangspunkt ikke kan unnta hele dokumenter med henvisning til denne bestemmelsen. Dersom hele dokumentet er unntatt, ber vi om at man foretar en sladding av de opplysningene man evt mener skal unntas fra offentlighet.

Vi stiller også spørsmål ved om det er grunnlag for å unnta de aktuelle opplysningene. Justisdepartementet skriver blant annet følgende i sin utdyping av paragrafen i «Rettleiar til offentleglova» s 136-137:

«Offentleglova § 21 gir høve til å gjere unntak frå innsyn for opplysningar når dette er påkravd av nasjonale tryggingsomsyn eller forsvaret av landet. I offentlegheitslova 1970 fanst eit tilsvarande unntak. Unntakshøvet er innsnevra i den nye lova ved at unntakseininga er opplysningar, ikkje heile dokument.
At unntak må vere påkravd inneber at det må vere ein verkeleg fare for at innsyn kan medføre skadeverknader av eit visst omfang på tryggleiken til nasjonen eller forsvaret av landet (vår utheving). Fjerntliggjande og små farar for skadeverknader er ikkje tilstrekkeleg. Dersom det er svært sannsynleg at skadeverknader vil oppstå ved offentleggjering, krevst det ikkje at skadeverknadene må vere like store som i situasjonar der det er lite sannsynleg at skadeverknader vil oppstå.
(…)
Alternativa tryggingsomsyn og forsvaret av landet vil gli noko over i kvarandre. I utgangspunktet omfattar føresegna berre norsk tryggleik og forsvar, men det kan òg vere aktuelt å gjere unntak for opplysningar som gjeld tryggleik og forsvar i andre statar og for aktørar elles, dersom dette har noko å seie for norsk tryggleik og forsvar. Dette vil gjerne vere tilfelle der staten opplysningane gjeld ligg nært Noreg, eller inngår i tryggings- og forsvarspolitisk samarbeid med Noreg.(…) Alternativet nasjonale tryggingsomsyn vil til dømes omfatte opplysningar som kan vere til skade for verksemda til politiet, samt verksemda til brannvesenet og det sivile beredskapsopplegget elles i landet. Det kan òg vere høve til å gjere unntak for opplysningar om nøkkelpersonar
i samfunnet, til dømes om kor dei oppheld seg. Transportplanar o.l. er omfatta av dette.»

Videre vil vi minne om formålsparagrafen i offentleglova og krav om merinnsyn i §11 som sier at innsyn bør gis dersom hensynet til offentleg innsyn veier tyngre enn behovet for unntak. Dette, sammen med de strenge kravene for unntak denne bestemmelsen stiller («påkrevd») tilsier en meget høy terskel for å unnta opplysninger. Opplysningene vi har bedt om innsyn i er av stor offentlig interesse, det er derfor viktig at man gjør en skikkelig vurdering av samfunnets rett til innsikt i dette, opp mot faren for nasjonal sikkerhet og forsvar.

På denne bakgrunn ber vi om en ny vurdering av om unntak er påkrevd av hensyn til Norges sikkerhet og forsvar. Vi ønsker også en konkretisering av på hvilken måte man mener de unntatte opplysningene kan skade de hensyn denne unntaksbestemmelsen skal verne om, jf. offentleglova § 31(2), som gir oss krav på en utvidet begrunnelse ved avslag.

Dersom unntaket fastholdes, ber vi at klagen oversendes klageinstans med kopi til oss dersom klageinstansen ikke er Kongen i statsråd. Hvis det er tilfelle ønsker vi kun en ny vurdering, slik at vi kan vurdere å klage saken inn for Sivilombudsmannen dersom unntak fastholdes.

Tilbake til "Klag på 1-2-3"