Tilbake til "Klag på 1-2-3"

Det er ikke utarbeidet noe søkerliste

KLAGE OVER AVSLAG PÅ INNSYN I SØKERLISTE

Vi viser til krav om innsyn i søkerlisten til stillingen som…. Vårt innsynskrav ble avslått med den begrunnelse at det ennå ikke foreligger noen søkerliste. Vi ønsker å påklage dette.

Vi viser i denne forbindelse til offentleglova § 25 annet ledd som stiller krav om at det snarest etter søknadsfristen har gått ut skal settes opp en søkerliste med oversikt over hvem som har søkt stillingen.

En naturlig forståelse av begrepet ”snarest” er at søkerlisten skal settes opp umiddelbart etter at søknadsfristen er gått ut.

Det har nå gått … dager siden søknadsfristen gikk ut. Vi kan ikke se at dette tilfredsstiller kravet i offentleglova om at søkerlisten skal utarbeides snarest.

I Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, gis følgende presisering:

”At søkjarlista skal setjast opp snarast inneber at dette normalt skal skje innan 2-3 dagar etter at søknadsfristen er gått ut. Dersom det er svært mange søkjarar, eller det føreligg andre særlege omstende, kan dette føre til at forvaltningsorganet må få nokre fleire dagar til å utarbeide lista. Så snart lista er utarbeidd er det innsynsrett i ho.”

I sak 2008/1070 fastslår Sivilombudsmannen at to uker er for lang tid, og uttaler blant annet at konfidensialitetsønsker bør avklares ”fortløpende” slik at dette ikke forsinker innsynsretten (s.4 i uttalelsen).

På bakgrunn av dette ber vi om at søkerlisten utarbeides slik at innsynsrett kan inntre i tråd med kravene i offentleglova. Dersom søkerlisten ikke utarbeides snarest, ber vi om at vårt innsynskrav oversendes rette klageinstans, jf. offentleglova §32(2). Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes. Dette for å ha muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudsmannen.

 

 

 

.

 

 

Tilbake til "Klag på 1-2-3"