Tilbake til "Klag på 1-2-3"

Innsyn i avsluttede straffesaker

I malene som er publisert på presse.no om åpenhet i rettsvesenet forutsettes det at saken det gjelder har offentlig interesse, og det er inkludert setninger om dette i tekstene. Husk å presisere tydelig og konkret hvorfor du mener det er offentlig interesse i saken, og hvorfor du mener det er viktig at den kan omtales. I enkelte av malene er det foreslått hvor dette kan plasseres. Dette er markert tydelig med “***”.

Begjæringen sendes normalt til påtaleansvarlig i saken. 

UTKAST:

Innsyn i avsluttet straffesak

Vi ber med dette om innsyn i etterforskningsdokumentene i **SAKEN**.

Hjemmelen for å gi innsyn i dokumenter i avsluttede straffesaker er politiregisterforskriften § 27-2 tredje ledd, første setning, som lyder: “Begjæring fra andre om utlån eller gjennomsyn av dokumentene i en avsluttet straffesak kan bare etterkommes dersom vedkommende har saklig grunn for lån eller gjennomsyn av dokumentene”.

Grunnvilkåret for å gi innsyn er altså at søker må ha “saklig grunn”.

I Riksadvokatens veileder om innsyn i straffesaksdokumenter for andre enn sakens parter heter det følgende om denne vurderingen: “I praksis vil de fleste som begjærer innsyn, eksempelvis forfattere, journalister og ideelle organisasjoner, ha «saklig grunn» for innsyn i kraft av sine oppgaver. Styrken av interessen i innsyn kan variere og inngår som en del av vurderingen av om innsyn bør gis, og det må foretas en samlet vurdering av hensynene som taler for og mot innsyn.”

Videre heter det: “I helhetsvurderingen må det særlig legges vekt på hvor sensitive opplysningene i det aktuelle dokumentet er, og det må tas hensyn til at det i utgangspunktet er taushetsplikt for personlige opplysninger. […]. Videre skal det legges vekt på innsynsformålet og styrken av interessen i innsyn. I teorien er denne avveiningen uttrykt slik: «Kravet til saklige grunner øker med sensitivitetsgraden og skadepotensialet knyttet til opplysningene i de dokumenter det ønskes innsyn i.””

**FYLL INN / TA VEKK: [Hva saken gjelder, samt om saken tidligere er omtalt og kort hva som gjør at du nå ønsker innsyn. Presiser om din sak kan omhandle offentlig kontroll med myndighetsutøvelsen. Det har vært en sterk utvikling innen politiet på mange felt de siste tiårene, for eksempel knyttet til avhørsteknikk, sikring av bevis, innen DNA-teknologi etc, og å se på hvordan slike problemstillinger har blitt løst i den konkrete saken kan være relevant. Det kan for eksempel også kritikk fra for eksempel forsvarer eller bistandsadvokater mens saken var aktiv, da potensielt muligens kan fremstå annerledes nå] **

Politi og påtalemyndigheten har i utgangspunktet taushetsplikt for “personlige forhold”, jf politiregisterloven § 23.  Dette innebærer at det er adgang til å gi pressen innsyn i straffesaksdokumenter som ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger. Dette slås fast av Høyesterett i avsnitt 37 i HR-2015-2536-A (legevaktvideosaken).

Samtidig har politi og påtalemyndigheten også anledning til å gi innsyn etter den ovennevnte § 27-2 i politiregisterforskriften. Bestemmelsen må ses i sammenheng med politiregisterloven § 34 og politiregisterforskriften 9-8, som på visse vilkår gir adgang til å gi ut opplysninger som i utgangspunktet er taushetsbelagt. Dette er påpekt både i Riksadvokatens veileder og i Legevaktvideo-saken fra Høyesterett. 

I politiregisterloven § 34 første ledd 1. pkt heter det:

“Taushetsplikten som nevnt i § 23 første ledd er ikke til hinder for at allmennheten gis opplysninger fra straffesak på følgende vilkår:

  1. Når dette er nødvendig for å ivareta straffeforfølgningens allmennpreventive virkning, for offentlig kontroll med myndighetsutøvelsen og for å gi saklig og nøktern informasjon om hendelser av allmenn interesse. Det kan også gis opplysninger med det siktemål å bidra til oppklaring av lovbrudd, jf. § 26.

De to sentrale vilkårene er “offentlig kontroll med myndighetsutøvelsen” og om saken har “allmenn interesse”. Dette må ses i sammenheng.

I Riksadvokatens veileder presiseres følgende om vurderingen av allmenn interesse ved innsynsbegjæringer fra journalister i avsluttede saker: “Pressens kontrollfunksjon er viktig selv om det finnes andre kontrollmekanismer, som adgangen til rettslig prøving, klageadgang, Sivilombudsmannens kontroll mv. Styrken i sakens allmenne interesse og kontrollhensynet må imidlertid veies mot sensitivitetsgraden og skadepotensialet for opplysningene i de aktuelle dokumentene”.

**FYLL INN/FJERN: [Relevante argumenter knyttet til allmenn interesse kan være bred omtale da det skjedde, indikasjoner på feil eller mangler i etterforskningen, at saken nå er relevant i lys av ny utvikling i samfunnet eller i forbindelse med en liknende hendelse].

[Presiser gjerne også at målet er å gi saklig og nøktern informasjon, jf § 34 første ledd 1. Pkt, og utdyp dette om ønskelig nærmere]**

I Riksadvokatens veileder presiseres det at det ved innsynsvurderingen ikke skal legges vekt på om politiet, påtalemyndigheten eller andre offentlige myndigheter vil komme heldig eller uheldig ut ved et eventuelt innsyn.

I politiregisterloven § 34 første ledd 2. pkt heter følgende: “Opplysninger skal gis uten bruk av navn og andre identifiserende opplysninger, med mindre dette er nødvendig ut fra formålet, eller for å forhindre forveksling, eller opplysningene allerede er alminnelig kjent”. 

**FYLL INN / FJERN: [Presiser om hovedpersonene i saken allerede har vært identifisert i pressen, og om opplysningene derfor allerede er alminnelig kjent. Legg gjerne inn noe om at du aksepterer sladdede opplysninger om personer som ikke har vært kjent tidligere. Presiser evt også om det er personer det er naturlig å anonymisere i omtalen.]**

I Riksadvokatens veileder påpekes det også at opplysningenes sensitivitet vil kunne avta med tiden, “slik at de hensyn som begrunner taushetsplikten i så fall ikke vil gjøre seg gjeldende i samme grad for eldre saker”, og at taushetsplikten vil “opphøre på et tidspunkt når ingen berettiget interesse lenger tilsier at opplysningene holdes hemmelig, jf. politiregisterloven § 24 nr. 3, slik at det da uten videre kan gis innsyn i saken”.

**FYLL INN/FJERN: [Legg evt informasjon om disse momentene kan gjelde din sak]**

Vi vil minne om at Høyesterett og EMD har lagt til grunn at pressens adgang til å motta informasjon fra offentlige myndigheter er vernet av ytringsfriheten. Ytringsfriheten er grunnlovsfestet [§ 100], men følger også av EMK art 10 nr. I Legevaktvideosaken slo Høyesterett fast at det i EMD-praksis etter 2006 er lagt til grunn at artikkel 10 nr. 1 også vil kunne innebære en plikt til å gjøre informasjon tilgjengelig for pressen i saker av offentlig interesse. Denne rettigheten er ytterligere presisert i EMDs storkammeravgjørelsen Magyar Helsinki Bizottság mot Ungarn fra 2016.

I dommen oppstilles det fire vilkår for at staten skal ha en positiv forpliktelse til å gi pressen innsyn og tilgang til informasjon etter EMK artikkel 10 nr. 1. Disse er:

* Formålet med innsynskravet – innsyn må være nødvendig for å kunne utøve ytringsfriheten.

* Opplysningenes karakter – informasjonen må være av allmenn interesse.

* Rollen til den som krever innsyn – vedkommende må være en informasjonsformidler til allmennheten («offentlig vakthund»).

* Foreliggende og tilgjengelig informasjon – informasjonen må være lett tilgjengelig for myndighetene.

Pressen har etter vårt syn derfor et krav på tilgang etter EMK artikkel 10 nr. 1. Et inngrep i denne retten må være i tråd med EMK artikkel 10 nr. 2. Det relevante vilkåret i vår sak er at avslaget må være «nødvendig i et demokratisk samfunn». Dette innebærer et krav om proporsjonalitet. I HR-2021-526-A oppsummerte Høyesterett det slik (avsnitt 66-67):

“Det skal altså foretas en helhetsvurdering i den konkrete saken der det skal legges vekt på om det er proporsjonalitet mellom inngrepet og formålet, og på om begrunnelsen er relevant og tilstrekkelig.” (vår understrekning)

Vi mener at et avslag i denne saken ikke vil være forholdsmessig. 

**[utdyp gjerne hvorfor her]**

På bakgrunn av dette ber vi prinsipalt om innsyn i alle dokumentene i saken. Subsidiært ber vi om **FYLL INN ELLER FJERN [presiser hvilke dokumenter som er mest aktuelle for ditt prosjekt her].**

Tilbake til "Klag på 1-2-3"