Tilbake til "Klag på 1-2-3"

Gratis innsyn

Hei,

Viser til svar på vår innsynsbegjæring med saksnummer (………………). Her får vi opplyst at det vil koste (……….pris…………) for å få utlevert dokumentene vi har bedt om innsyn i.

Vi minner innledningsvis om at formålet med offentlighetsloven er å legge til rette for en åpen og gjennomsiktig forvaltning, og med dette styrke demokratiet og ytringsfriheten.

Offentlighetslovens §8 sier at organet kun har rett til å kreve betaling dersom det har hjemmel i forskrift. I forskriftens §4 står det at kan “krevjast betaling for innsyn i form av vanlege avskrifter, utskrifter eller kopiar til papir, og for utsendinga, når talet overstig hundre ark i A4-format i éi sak. I slike tilfelle kan organet krevje éi krone per ark utover hundre og betaling for kostnadene for heile utsendinga (porto).”

Både i lov og forskrift står det at betalingen ikke skal “overstige dei faktiske kostnadene organet blir påført” ved å gi det etterspurte innsynet.  Hovedregelen sier at dokumenter som er tilgjengelige i elektronisk versjon skal sendes som e-post – og det er ikke anledning til å ta betalt for dette.

Vi minner om at forskriften er tydelig på at muligheten til å ta betaling for vårt innsynskrav ikke inkluderer “tida som går med til å behandle innsynskrav, skrive ut eller kopiere dokument og til å sende ut dokument.” 

På bakgrunn av dette ber vi om at de etterspurte dokumentene sendes oss vederlagsfritt og at innsynskravet vårt behandles “uten ugrunna opphold” jmfr. Offl. §29. Seneste innen 1-3 virkedager.

Dersom kravet om betaling likevel opprettholdes ber vi om snarlig tilbakemelding og vurderer om vi vil klage dette inn til klageinstans.

Mvh

Tilbake til "Klag på 1-2-3"