Tilbake til "Klag på 1-2-3"

Du får avslag uten at det vises til noen paragraf (lovhjemmel)

Viser til vårt innsynskrav med saksnummer (………………………) og avslag på dette mottatt (……………dato…………….).

Her oppgis det ikke noen lovhjemmel for avslaget. Dette er i strid med offentlighetlovens § 31(1):

”Avslag på innsynskrav skal vere skriftleg. Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt.”

Vi minner om at Justisdepartementets Rettleiar til offentleglova (s. 169, punkt 9.5.1) krever at avslaget skal inneholde “ei heilt presis heimelstilvising, det er ikkje nok berre å vise til ein paragraf.”

Dersom avslaget er begrunnet i en forskrift må organet opplyse om dette med en presis jfr. Rettleiar til offentleglova:

“Dersom avslaget byggjer på forskrift, må det etter offentleglova § 31.1.4 opplysast om dette, medrekna kva for punkt (føresegn) i forskrifta avslaget byggjer på. Tilvisingar til føresegner i forskrift skal vere heilt nøyaktige, på same måte som når det blir vist til ei lovføresegn.”

På bakgrunn av dette ber vi snarest om å få opplyst hjemmel for avslaget.

Vi ber samtidig om en utvidet begrunnelse, jf. offl. § 31 (2).

Vi tillater oss samtidig å minne om at kravet til å vurdere merinnsyn gjelder i alle tilfeller der det ikke foreligger plikt til å unnta fra offentlighet, det vil si i alle tilfeller der det i lovteksten heter at opplysningene kan unntas fra offentlighet. Vi viser her til § 11, der det heter:

”Når det er høve til å gjere unntak frå innsyn, skal organet likevel vurdere å gi heilt eller delvis innsyn. Organet bør gi innsyn dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for unntak.”

I dette ligger en plikt til alltid å vurdere om det foreligger et reelt og saklig behov for innsyn selv om det er hjemmel for å unnta dokumenter eller opplysninger. Behovet for unntak skal veies opp mot allmennhetens interesse i å få innsyn i de aktuelle opplysningene.

Med vennlig hilsen

Tilbake til "Klag på 1-2-3"