Tilbake til "Klag på 1-2-3"

Du får ikke innsyn i opplysninger om kontrolltiltak

Klage på avslag om innsyn

Det vises til avslag på krav om innsyn i sak/dokument… Vårt innsynkrav er avslått med henvisning til offentlighetslovens § 24(1), dvs. innsyn i kontroll- og reguleringstiltak. Vi vil med dette påklage vedtaket.

Vi vil innledningsvis minne om at lovens ordlyd kun gir unntak for ”opplysningar”. Det vil si at man som hovedregel ikke kan unnta hele dokument etter denne bestemmelsen.

Det er også krav om at innsyn må utgjøre en noenlunde klar og direkte fare for at tiltaket motvirkes i sin helhet, eller medfører fare for at det ikke kan gjennomføres. Vi vil i den forbindelse vise til Justisdepartementets veileder til offentleglova, hvor det heter (side 143):

”Dette inneber at det må krevjast ein nokolunde klar og direkte fare for at innsyn vil motverke det aktuelle tiltaket eller effektiviteten av det, til dømes ved at innsyn kan føre til omgåings- eller unngåingstransaksjonar. Det er i utgangspunktet ikkje tilstrekkeleg at innsyn vil virke forstyrrande eller skape praktiske vanskar for gjennomføringa av tiltaket. ”

 

Vi stiller spørsmål ved om det kan påvises en slik klar og direkte fare i dette tilfellet.

 

Vi vil også minne om at avslag på innsyn etter denne bestemmelsen ikke kan gis av andre hensyn enn de som allerede er nevnt. Vi vil igjen vise til Justisdepartementets veileder (s.143):

 

”At innsyn vil kunne svekkje tilliten til styresmaktene eller kontrollinstansane, til dømes gjennom å avdekkje manglande tryggingstiltak på sentrale felt, gir heller ikkje grunnlag for å gjere unntak.”

 

Det skal også foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle – hensynet til for eksempel gjennomføringen av etterkommende kontroller er ikke et legitimt hensyn til å unnta opplysningene fra innsyn i dette tilfellet. Hvor sterkt hensynene som ligger bak denne bestemmelsen kommer inn, vil dessuten endre seg over tid. Når et kontroll- eller reguleringstiltak er gjennomført, vil normalt ikke hensynet bak bestemmelsen ha like stor vekt.

 

I lovforarbeidene til offentleglova slås det også fast at det er strenge vilkår for å benytte denne unntaksbestemmelsen. Det heter i NOU 2003:30 (s. 280):

 

”Kravet om at unntaket må være påkrevd, er et strengt vilkår. Det må således foreligge en noenlunde håndfast fare for at offentliggjøring av opplysningene vil skade de interessene bestemmelsen skal beskytte.”

 

På bakgrunn av ovenstående ber vi om en ny vurdering av avslaget.

Hvis avslaget fastholdes, ber vi om en utvidet begrunnelse for avslaget i tråd med offl. § 31(2), der en både begrunner hvorfor en mener § 24 (1) gir hjemmel for unntak, og angir de hovedhensyn som har vært avgjørende i vurderingen av å nekte innsyn.

Vi ber samtidig om at klagen oversendes klageinstans ”uten ugrunna opphold”, slik som er kravet i offl. § 32. Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes. Dette for å ha muligheten til å bringe saken inn for Sivilombudsmannen.

Med hilsen

 

Tilbake til "Klag på 1-2-3"