Tilbake til "Klag på 1-2-3"

Oversendelse av brev om fritak fra samtykke

Vi viser til vår forespørsel om å videreformidle et spørsmål om samtykke til fritak fra taushetsplikten.
Det følger direkte av loven at denne type henvendelser skal videreformidles, jf. offl. § 13 (3):

Gjeld innsynskravet eit dokument som inneheld opplysningar som er underlagde teieplikt, og denne plikta fell bort dersom den som har krav på tystnad samtykkjer, skal innsynskravet saman med ei eventuell grunngiving på oppmoding leggjast fram for vedkommande med ein høveleg frist til å svare. Svarar vedkommande ikkje, skal dette reknast som nekting av samtykke.

Fylkesmannen i Oppland behandlet i 2011 en klage over manglende videreformidling av samtykke:Totens Blad ønsket å komme i kontakt med en part som var omtalt i en sak om skolemiljø og tilretteleggingstiltak. Ettersom navnet på vedkommende var unntatt offentlighet, ba avisen kommunen om å videreformidle en forespørsel til vedkommende om å ta kontakt med avisen. Dette tenktet kommunene med henvsning til taushetsplikten. Etter klage fastslo Fylkesmannen at kommunen hadde plikt til å videreformidle forespørselen fra avisen og begrunnelsen, etter § 13(3).

På bakgrunn av denne klare lovteksten og en klar avgjørelse som bekrefter loven, mener vi dere bryter loven ved å ikke oversende vår forespørsel. Ber derfor om at dere endrer avgjørelsen om å nekte å videreformidle, og sender over vår henvendelse uten ugrunnet opphold.

Dersom dere fastholder at henvendelsen ikke kan videreformidles, anser vi det som et avslag på krav om innsyn, og ber om at vår klage oversendes klageinstans med kopi til oss.

Vi ber også om en orientering hvis man likevel sender over henvendelsen i tråd med § 13(3).

Relevante uttalelser:
Avgjørelse fra FM i Oppland

Tilbake til "Klag på 1-2-3"