Tilbake til "Klag på 1-2-3"

Forskjellsbehandling

Vi viser til [beskriv saken].

Offentlighetsloven § 6 oppstiller forbud mot forskjellsbehandling av innsynskrav. Det betyr at sammenlignbare tilfeller skal behandles likt. Det står også eksplisitt i § 6 at det som hovedregel er ulovlig å avtale at noen skal ha enerett på tilgang til informasjon, eller til å publisere informasjon. Dette betyr at alle som ber om innsyn, skal få tilgang til samme tid og på samme vilkår. Tilsvarende prinsipp er nedfelt i Statens kommunikasjonspolitikk, punkt 6.3, der det står følgende:

“Mediene skal ha lik rett til innsyn. Alle medier skal behandles med respekt og imøtekommenhet når de etterspør informasjon. Som hovedregel bør informasjon gjøres tilgjengelig for alle medier samtidig. Statlige virksomheter kan henvende seg til bestemte medier først, hvis det gjør at flest mulig i målgruppen får informasjonen.” 

Siste setning må her forstås som en veiledning der staten selv går ut med informasjon – mottar man et innsynskrav fra flere medier, skal disse behandles likt.

Det er heller ikke anledning til å gi innsyn med sperrefrist, med mindre opplysningene som frigis kan unntas på annet grunnlag i offentleglova. 

Sistnevnte er blant annet fastslått i en uttalelse fra Sivilombudsmannen (2015/803) der ombudsmannen konkluderer med at Helse- og omsorgsdepartementet ikke hadde hjemmel til å nekte innsyn i en foreløpige rapporten om kommunenes behov for sykehjemsplasser som var oversendt fra KS. Det var da heller ikke anledning til å oppstille sperrefrist som betingelse for innsyn. 

Vi ber virksomheten rette seg etter ovenstående og utlevere etterspurt informasjon. 

Tilbake til "Klag på 1-2-3"