Tilbake til "Klag på 1-2-3"

Fritak fra taushetsplikt – samtykkebrev

Etter offl. § 13(3) kan du kreve at en kommune, departement, helseforetak el. videreformidler et spørsmål fra deg om å oppheve taushetspikten. Under ligger også et skjema for fritak fra taushetsplikt

Til organet som har avslått krav om innsyn

Med hjemmel i offentlighetsloven § 13(3) ber vi om at dere videreformidler nedenstående forespørsel om samtykke fra den eller de som har krav på taushet. Ber også om å bli orientert når dette er gjort.

Kjære vedkommende

Vi ble gjennom den offentlige postjournal gjort oppmerksom på saken din. Dette er en sak vi ønsker å se nærmere på. Da vi ba om å få tilsendt sakens dokumenter ble vi nektet en del opplysninger, blant annet din identitet, ettersom disse er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Taushetsplikten skal beskytte deg, men bortfaller hvis du gir ditt samtykke.

Vi henvender oss nå til deg for å spørre om du ønsker å gi ditt samtykke til at vi får fullt innsyn i saken, dvs. at du opphever taushetsplikten. Dette vil gi oss et riktigere og mer fullstendig bilde av din klagesak.

Årsaken til at vi ønsker innsyn i saken din, er at vi ønsker å sette et kritisk søkelys på hvordan det offentlige utøver sin makt overfor innbyggerne. Det viser seg ofte at saker som unntas som følge av taushetsplikten, også inneholder opplysninger som nettopp kan bidra til dette. En av pressens viktigste samfunnsoppgave er å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre. Vi har derfor som medium et særlig sterkt eget ansvar for å sette fokus på denne type saker.

Dersom du gir ditt samtykke, lover vi å ikke publisere taushetsbelagte opplysninger som angår deg, uten at du er 100% inneforstått med dette. Du vil selvsagt også få muligheten til å utdype og forklare din side av saken.

Vi kan ikke love at vi vil skrive om saken i avisen, det må alltid gjøres en konkret vurdering ut fra sakens forhold, pressens etiske regelverk (Vær Varsom-plakaten), den samfunnsmessige betydningen og en total redaksjonell vurdering. Dette er en vurdering vi bare får gjort dersom du stoler på oss og ønsker å kontakte oss. Alle opplysninger om din situasjon vil forblir hos oss inntil du eventuelt gir oss samtykke til å presentere saken, enten anonymt eller identifisert etter nærmere avtale med deg. I alle tilfeller ønsker vi å komme i kontakt med deg, kontaktinformasjon til undertegnede er vedlagt under i dette brevet.

Med vennlig hilsen
 

 

Tilbake til "Klag på 1-2-3"