Tilbake til "Klag på 1-2-3"

Klage over sen saksbehandling

Vi viser til vedlagte vedtak fra klageinstansen, der underinstansens vedtak om å nekte innsyn i dokumenter oppheves og sendes tilbake for ny behandling.

Klageinstansens vedtak er datert [dato].

I skrivende stund har vi fortsatt ikke mottatt noe fra underinstansen. Ifølge offentleglova skal krav om innsyn behandles «uten ugrunnet opphold», i praksis 1-3 virkedager. Det er nå gått [antall virkedager].

Disse dagene kommer på toppen av den tid som er medgått fra vi første gang klagde på underinstansens vedtak. Vi viser til at vår opprinnelige klage til klageinstansen var datert [dato].

Når en klageinstans mottar en klage på et innsynsavslag som ikke er godt nok forberedt til at bindende vedtak kan fattes, har instansen etter forvaltningsloven § 34 fjerde ledd to valg:
a) Holde saken åpen i påvente av at hun med hjemmel i forvaltningsloven § 33 femte ledd, annet punktum pålegger underinstansen å foreta nærmere undersøkelser, eller
b) oppheve saken og sende den tilbake for helt eller delvis ny behandling hos underinstansen.

For det tilfelle at klageinstansen velger alternativ b), har Sivilombudsmannen i sak 2012/1782 uttalt at det samtidig påhviler klageinstansen et ansvar om å påse at underinstansen behandler saken «uten ugrunnet opphold»:

«Selv om jeg finner å kunne legge til grunn at klageinstansen har adgang til å oppheve underinstansen vedtak, bør fylkesmannen med utgangspunkt i kravet om at sakene skal behandles uten ugrunnet opphold foreta en konkret vurdering i hver enkelt sak med hensyn til hvilken behandlingsmåte som er mest hensiktsmessig. Et vesentlig moment i denne vurderingen bør være saksbehandlingstiden. Dersom klageinstansen opphever vedtaket, tilsier god forvaltningsskikk at underinstansens saksbehandling følges opp slik at saken får en rask avslutning».

På denne bakgrunn ber vi vennligst nå klageinstansen følge opp denne saken overfor underinstansen, slik at saken snarest kan finne sin avslutning.

Med vennlig hilsen

 

Tilbake til "Klag på 1-2-3"