Tilbake til "Klag på 1-2-3"

Selskap/stiftelse

KLAGE OVER AVSLAG

Hei,

Gjelder innsynskrav/saksnummer: 

Viser til vårt innsynskrav og avslag på dette mottatt (……………dato…………….) Avslaget er begrunnet med at selskapet/stiftelsen ikke er underlagt offentlighetsloven.

Vi viser i denne forbindelse til offentlighetsloven § 2, som oppstiller regler om lovens virkeområde. I henhold til § 2 gjelder loven også for:

  1. c) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte har ein eigardel som gir meir enn halvparten av røystene i det øvste organet i rettssubjektet,
    og
  2. d) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte har rett til å velje meir enn halvparten av medlemmene med røysterett i det øvste organet i rettssubjektet.

Med andre ord gjelder offentleglova alle virksomheter der det offentlige samlet har en eierandel som gir mer enn 50 % innflytelse på driften.

Det følger klart av både forarbeidene til offentlighetsloven, Justisdepartementets veileder til offentlighetsloven og Stortingets behandling av loven, at formålet med denne bestemmelsen er økt innsyn i selskaper eller stiftelser der det offentlige har eierandeler og innflytelse på driften, se blant annet følgende sitat fra Innst.O.nr.41(2005-2006):

”Komiteen registrerer at lovforslagets § 2 litra c d representerer en vesentlig utvidelse av lovens virkeområde. Komiteen ser at utvidelsen kommer som en følge av at det offentlige omgjør deler av sin drift og virksomhet ved å skille ut deler av den. Det er da viktig at slike omorganiseringer ikke fører til mindre innsyn og dermed mindre kontroll med skattebetalernes penger (vår utheving)”. 

Videre står det blant annet følgende i Justisdepartementets veileder til offentlighetsloven s. 11 om § 2 (1) bokstav c og d: 

”Tanken bak reglane i offentleglova § 2 fyrste ledd bokstav c og d er at sjølvstendige rettssubjekt som det offentlege har ein dominerande påverknad over skal vere omfatta av lova. Grunngivinga for at slike sjølvstendige rettssubjekt bør vere omfatta av lova, er at verksemda i realiteten handlar om forvaltning av kapital og andre ressursar som er underlagde offentleg kontroll. Verksemdene bør difor òg vere opne for innsyn frå ålmenta. Dette gjeld utan omsyn til kva slags verksemd rettssubjekta driv, og det er såleis ikkje noko krav om at dei til dømes må gjere enkeltvedtak eller utferde forskrift.”

Vi mener deres virksomhet inn under denne definisjonen og derfor må vurdere innsyn i de opplysningene vi etterspør. Om noe skal unntas, må dette hjemles i unntaksbestemmelsene i offentlighetsloven. 

Dersom dere fastholder deres syn på at dere ikke er underlagt offentleglova, ber vi om at saken oversendes klageinstans for klagebehandling i tråd med offentleglova § 32 (2). Vi  ber også om kopi av oversendelsen. 

Vi vil også informere om at selv om en virksomhet avslår et innsynskrav med henvisning til at den ikke er omfattet av loven, skal klager sendes videre.

Dette følger av Justisdepartementets veileder til offentlighetsloven, (s.172, punkt 10.1): ”Eit avslag på eit innsynskrav av di eit organ ikkje er omfatta av lova sitt verkeområde vil òg kunne påklagast. Klageinstansen vil då kunne slå fast med bindande verknad at eit organ eller eit dokument er omfatta av lova.”

Minner om at klager over avslag på innsyn skal behandles raskt og “uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetsloven § 32 (3). Dette innebærer at denne type klagesaker skal prioriteres og behandles raskt. Vi ber virksomheten rette seg etter dette. 

Tilbake til "Klag på 1-2-3"