SOM 2007-04-27: Innsyn i deler av prosjektarkiv tilknyttet Hanekleivtunellen

Klage fra Norsk Presseforbund på vegne av Verdens Gang (VG) over manglende innsyn i dokumenter tilknyttet utbyggingen av Hanekleivtunellen. Klagen fører frem. Sivilombudsmannen kommer med flere nyttige betraktninger om individualiseringskravet, oppbevaring av dokumenter og innsyn når det er nedsatt en granskningsgruppe. Sivilombudsmannen uttaler blant annet at saksdokumenter skal oppbevares slik at innsynsretten blir mest mulig effektiv og at et viktig formål med reglene om dokumentoffentlighet er at allmennhenten skal kunne etterse det offentliges handlemåte uavhengig av om det er nedsatt en undersøkelsesgruppe. Les hele uttalelsen.