FM 2008-07-17: Unntak påkrevd av hensyn til en forsvarlig personalforvaltning

Denne avgjørelsen gir viktige føringer for når bestemmelsen om unntak av hensyn til en forsvarlig lønns- og personalforvaltning (§6(1) nr. 2 a) kan brukes – dette er et strengt krav, som en alltid må vurdere og begrunne unntaket konkret.

Fylkesmannen opprettholdt kommunens vedtak om å unnta dokumenter tilknyttet en personalkonfilkt i Nittedal kommune. Fylkesmannen mente navnet på personen som var i konflikt, var taushetsbelagt, men var uenig med kommunen i at det forelå taushetsplikt for de andre opplysningene i dokumentet. Dermed måtte en vurdere om det fantes andre unntasbestemmelser som kom til anvendelse.
Fylkesmannen konkluderte med at det i den aktuelle saken var påkrevd av hensyn til en forsvarlig personalforvaltning å unnta resten av dokumentet etter offentlighetsloven § 6(1) nr. 2 bokstav a, og skriver i denne forbindelse:

«Det bemerkes i denne sammenheng at kommunen må foreta en konkret vurdering i innsynssaker, og dersom begjæringen avslås må dette begrunnes konkret(…). Formålet med bestemmelsen er å beskytte det offentliges interesser, dette innebærer at personvernhensyn i seg selv ikke gir grunnlag for å nekte innsyn(..). Det er et vilkår at unntak er påkrevd av hensyn til en forsvarlig lønns- og personalforvaltning. Dette er et strengt krav. »

Les hele uttalelsen her.