SOM 2007-01-29: Innsyn i avtale hos mattilsynet

Mattilsynet nektet innsyn i deler av en avtale med et aksjeselskap om kjøp av konsulenttjenester fordi de mentet den inneholdt taushetsbelagte opplysninger. Opplysningene som ble unntatt var timepris og antall timer, med henvisning til forskrift om offentlige anskaffelser § 3-6 (taushetsplikt for «drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde»).

Sivilombudsmannen var enig i at opplysningene var «drifts- og forretningsforhold», men kunne ikke se at det var av konkurransemessig betydning å hemmligholde dem. Mattilsynet ble derfor bedt om å foreta en ny vurdering av innsynskravet.

Uttalelsen fastslår viktige prinsipper om tolkningen av taushetspliktbestemmelsene, jf. spesielt:
«Innsyn og åpenhet er spesielt viktig i saker som gjelder bruk av offentlige midler. Når det gjelder innsyn i opplysninger om timesatser, mener jeg det er «særs viktig at det her er tale om bruk av offentlege midlar», se saken inntatt i ombudsmannens årsmelding for 2005 s. 79 på s. 82. Prinsipielt mener jeg at offentligheten bør ha innsyn i avtaler som forvaltningen inngår med det private om utføring av tjenester for det offentlige. Enhver som utfører tjenester for det offentlige må derfor være forbredt på spørsmål om grunnlag for de økonomiske kravene de setter fram. Åpenhet om grunnlaget er viktig for å motvirke overfakturering, men også muligheten til å kontrollere korrekt utbetaling av offentlige midler. Dette bidrar til å styrke tilliten til forvaltningen og de aktører som utfører tjenester for det offentlige. En forutsetning for taushetsplikt etter loven og forskriften er derfor at det påvises tungtveiende, nærliggende, konkrete og kontrollbare forhold, som tilsier at åpenhet i ettertid vil være skadelig for konkurranseforholdene

Det vektlegges også at Stortinget, i forbindelse med behandlingen av den nye offentleglova, «stilte seg bak ønsket om mer åpenhet i prosessen rundt offentlige anskaffelser».

Les hele uttalelsen her.