FM 2000-00-00: Unntak pga. kommuneøkonomi

Spørsmål om Sørum kommunale eiendomsselskap hadde hjemmel til å nekte innsyn i dokumenter vedrørende erstatning for kontraktsbrudd og kommunale boliger. Flere dokumenter var unntatt etter offentlighetsloven § 6 (1) nr. 2 bokstav a og §5a(1) jf. forvaltningslovens § 13 jf. offl. § 5a(2).

Fylkesmannen konkluderte med at offentlighetsloven var brutt og selskapet ble pålagt å gi ut dokumentene i tråd med reglene i offentlighetsloven.

Saken ble behandlet av Fylkesmannen etter Undersider navigasjon