FM 2008-07-14: Taushetsplikt for offentlig ansatte

Nittedal kommune mente navnene på ansatte i kommunen som fikk oversendt dokumenter tilknyttet kommunens håndtering av en overgrepssak, måtte ansees som taushetsbelagt informasjon. Fylkesmannen var ikke enig og omgjorde vedtaket. Hovedpoenget i avgjørelsen er at det skal mye til før en kan si at forhold som angår offentlig ansattes arbeidsutøvelse, herunder tjenestelige reaksjoner som følge av dette, er taushetsbelagt.

Dokumentene angikk kommunens rolle i overgrepssaken, herunder kritikk av enkeltpersoner som burde han handlet annerledes. Med henvisning til taushetsplikten nektet kommunen å gi ut opplysninger om hvem som hadde mottatt hhv. dokumenter og kopi av dokumentene ettersom dette ville røpe hvem det vurderes personalsak mot, samt klientforhold mellom advokater og deres klienter. Som støtte for sitt syn viste kommunen blant annet til kommunelovens regler om at personalssaker skal holdes bak lukkede dører, noe som måtte tolkes som at denne type saker også skal unntas offentlighet.

Fylkesmannen tok utgangspunkt i at det gjenlder en snevrere tauhsetsplikt for offentlig ansatte når det er snakk om forhold som har sammenheng med vedkommendes arbeid. Det understrekes at offentlig ansatte skal ivareta allmennhetens interesser i sitt virke, og at det derfor er av betydning og samfunnsmessig interesse at offentligheten kan gjøre seg kjent med hvordan en tjenestemann utfører sitt arbeid.

Les hele avgjørelsen.

Mer om offentlig ansattes taushetsplikt finner du på s. 17flg. i Veileder om varsling fra KS.