Feil å unnta ekspertvurderinger som interne dokumenter

Stavanger Aftenblad har fått medhold fra Kunnskapsdepartementet i at Forskningsrådet ikke kan hemmeligholde ekspertvurderinger som interne dokumenter.

Da Stavanger Afteblad ba om innsyn i dokumenter tilknyttet IRIS (International Research Institute of Stavanger) sin søknad om å bli «Forskningsenter for miljøvennlig energi», ble avisen nektet innsyn i samtlige dokumenter som inneholdt vurderinger av søknaden. Begrunnelsen var at disse vurderingene, til tross for at de ble foretatt av fagpersoner utenfor Forskningsrådet, ble regnet som «interne dokumenter», og at det var nødvendig å unnta dem med hjemmel i offentleglova § 14.

Da Aftenbladet påklaget avslaget oppga Forskningssenteret to nye grunnlag for sitt hemmelighold, offentleglova § 15, som gjelder interne dokumenter innhentet utenfra, og § 26(4), som gjelder unntak for opplysninger om forskningsideer og forskningsprosjekt.

Kunnskapsdepartementer (KD) konkluderer imidlertid med at dokumentene faller klart utenfor offentleglovas definisjon av «interne dokumenter», slik at verken §§ 14 eller 15 i offentleglova gir grunnlag for hemmeligholdet. Som følge av dette omgjør departementet deler av avslaget.

Når det gjelder unntaket for opplysninger om forskningsideer og forskningsprosjekt, mener departementet det kan være grunnlag for å unnta deler av opplysningene med henvisning til denne, men presiserer at dette isåfall må være begrunnet med at innsyn vil medføre at «konkurrerende forskere eller andre får tilgang til materialet og kan dra nytte av det på urettmessig eller illojal måte.» På bakgrunn av dette pålegger departementet Forskningsrådet å foreta en ny vurdering av innsynskravet.

Les hele avgjørelsen fra KD her.