FM 2007-12-18: Innsyn i Stor-Oslo lokaltrafikk AS

vgjørelsen fastlår at Stor-Oslo lokaltrafikk AS (SL) faller inn under offentlighetslovens virkeområde. Det betyr at de også må følge offentlighetslovens regler om innsyn og journalføring.

Avgjørelsen kom som følge av klage fra Akershus Amtstidende etter at avisen ble nektet innsyn i en kontrakt inngått mellom Stor-Oslo lokaltrafikk AS og Nor-ferjer AS om drift av Nesodden-Vollensambandet. Stor-Oslo lokaltrafikk AS (SL) mente offentlighetsloven ikke gjaldt for deres virksomhet ettersom de var organisert som et aksjeselskap. Fylkesmannen var ikke enig i dette, og viste til at spørsmålet om offentlighetslovens anvendelse må avgjøres på grunnlag av en konkret helhetsvurdering av selskapets formål, oppgaver, eierskap, driftstilskudd og konkurransesituasjon. I helhetsvurderingen vektla Fylkesmannen følgende:

– At SL har ansvar for planlegging og koordinering av kollektivtilbudet i Akershus og mellom Akershus og Oslo, slik Sporveien har det for Oslo.

– At SL eies av Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og staten med en tredjedel hver. SL eies således fullt ut av det offentlige i likhet med Sporveien.

– At SL har områdekonsesjon for hele Akershus fylke, og selskapet kjøper tjenester fra en rekke ulike buss-og båtselskaper, på samme måte som Sporveien gjør for Oslo.
– At takstene fastsettes av Akershus fylkeskommune, som også yter nødvendig tilskudd til Sporveiens drift.

Fylkesmannen mente heller ikke det forhold at det i forbindelse med anbudsrunder er konkurranse mellom ulike tilbydere, i seg selv medfører at SL er konkurranseutsatt.

En avgjørende rettskilde for Fylkesmannen var Justisdepartementets lovavdelings vurdering av Oslo Sporveier, datert 27.11.2000, som konkluderte med at virksomheten var omfattet av offentlighetsloven.

Les hele avgjørelsen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus her.