Fotografi omfattes av innsynsretten

I en klagesak mot Vestby kommune får VG medhold i at fotografi er omfattet av innsynsretten etter offentleglova.

I en klagesak mot Vestby kommune får VG medhold i at man har krav på innsyn i fotografier på lik linje som alminnelige saksdokumenter. Dette fastslår Fylkesmannen i Oslo og Akershus i en nylig avsagt avgjørelse.

I april i år ba VG om innsyn i et fotografi av en tidligere kommunerepresentant i Vestby kommune. Kommunen nektet innsyn med den begrunnelse at fotografiet ikke var knyttet til en «en bestemt sak», og dermed ikke omfattet av innsynsretten etter offentleglova.

VG var uenig i dette, og påklaget avslaget til Fylkesmannen. Ifølge VG måtte et fotografi av en tidligere kommunestyrerepresentant klart falle inn under det som etter offentleglova § 4(2) regnes som saksdokumenter for kommunen. VG minnet om at det er irrelevant for spørsmål om innsyn hvordan bildet er lagret, så lenge det er i kommunens besittelse, i et format som gjør det mulig å gjenfinne.

VG får full støtte fra Fylkesmannen i at et fotografi av en tidligere kommunestyrerepresentant, faller inn under det som regnes som saksdokumenter for Vestby kommune, og dermed det man har krav på innsyn i. Fylkesmannen er ikke enig med kommunen i at fotografiet må knyttes til en bestemt sak, det er tilstrekkelig at det angår kommunens virksomhet.

Når Fylkesmannen likevel opprettholder avslaget, er det fordi det aktuelle fotografiet angivelig ikke befinner seg hos Vestby kommune, men hos den fotografen som har tatt bildet. «Hvis Fylkesmannen forstår kommunen rett her, betyr dette at Vestby kommune ikke har dokumentet, verken i original eller kopi, på papir eller elektronisk i sitt arkiv. Dette innebærer i så fall at dokumentet ikke er «komne inn eller lagde fram …» for kommunen, og heller ikke er opprettet av kommunen. Dette innebærer videre at vi ikke snakker om et dokument som faller innenfor offentleglovas virkeområde. Innsynsretten gjelder ikke dokumenter forvaltningen ikke besitter.»

Fylkesmannen understreker at avslaget dermed utelukkende begrunnes med at kommunen ikke har det aktuelle bildet:

«Fylkesmannen vil for ordens skyld bemerke at dersom fotografiet hadde vært i kommunen, ville saken stilt seg annerledes. Fylkesmannen er ikke enig med kommunen i at dokumentet ikke er å anse som «saksdokument fordi det ikke er knyttet til en bestemt sak i kommunen, det er tilstrekkelig at dokumentet er knyttet til den virksomheten kommunen driver».

Les hele avgjørelsen fra Fylkesmannen.