FM 2008-04-21: Taushetsplikt/innsyn i kritikk av offentlig ansatte

Nittedal kommune ble klaget inn av Varingen etter avisen bare fikk delvis innsyn i et saksframlegg forelagt kommunestyret i Nittedal om videre behandling av en granskningsrapport utarbeidet i forbindelse med en overgrepssak. Samtlige navn som var nevnt i saksrapporten, var unntatt offentlighet fordi kommunen mente det var taushetsbelagt informasjon. Fylkesmannen opphevet vedtaket.

Fylkesmannen viser til at offentlig ansatte skal ivareta allmennhetens interesser, og at opplysninger som går på ivaretagelse av deres ansvarsområde, ikke er å regne som taushetsbelagte opplysninger. Om vurderingen av om det foreligger taushetsbelagte opplysninger, skriver Fylkesmannen:
«Opplysninger som eventuelt indikerer forsømmelser eller svikt i systemet i det offenlige, kan som hovedregel ikke unntas som taushetsbelagte opplysninger. Hva som skal til før opplysninger om offenlige ansatte er å betrakte som taushetsbelagte, må vurderes konkret. Relevante momenter er blant annet hvor høyt opp i systemet vedkommende ansatt er, videre i hvilken grad det er av betydning for allmennheten å få innsyn i opplysningene.»

Videre skriver Fylkesmannen at når det er snakk om hvordan rådmannen, ledelsen ved de to skolene samt skolesjefen, håndterte en aktuell sak, og hvorvidt det var grunnlag for å kritisere denne håndteringen, er dette opplysninger som ikke kan unntas etter bestemmelser om lovbestemt taushetsplikt.

På bakgrunn av dette fastslår Fylkesmannen at Nittedal kommune har tolket taushetsplikten for strengt, og kommunen pålegges å frigi hele saksfremlegget, med unntak av ett navn.

Les omtale av Fylkesmannens avgjørelse på Varingen.no

Avgjørelsen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus finner du her.