Private virksomheter

Aksjelovene gir allmennheten innsynsrett i hvem som eier aksjer i selskapene. I ordinære aksjeselskap er aksjeeierboka offentlig etter bestemmelse i aksjeloven § 4-6  For allmennaksjeselskaper står regelen om innsynsrett i aksjeeierregisteret i  allmennaksjeloven § 4-5.

Aksjeeierbøker og aksjeeierregistre: Aksjeeieropplysninger i Skatteetatens aksjonærregister er offentligeAksjeeieropplysninger i Skatteetatens aksjonærregister er offentlige. Du kan søke innsyn gjennom aksjonærregisteret.

Beslutninger av advokatenes disiplinærordning: Beslutninger av disiplinærutvalgene og Disiplinærnemnden (disiplinærmyndigheten) offentlig som utgangspunkt offentlige. Retningslinjene regulerer hvordan offentlighet skal praktiseres, forholdet til taushetsplikt og hvordan beslutningene skal tilgjengeliggjøres.

Børsprospekt: Tilbud om tegning av omsettelige verdipapirer som rettes til flere enn 50 personer og gjelder et beløp større enn 40.000 euro, skal senest dag før tilbudet kan aksepteres stilles vederlagsfritt til disposisjon for allmennheten, på tilbyderens forretningskontor. Se  verdipapirhandelloven § 5-11.

Forurensningsloven har regler om offentlighet hos privat meldepliktige for konsekvensanalyser ved søknad om utslipp som kan skape store forurensningsproblemer.  Se lovens § 14.

Lederlønninger, pensjoner og opsjoner m.v. til ledende personer i regnskapspliktige virksomheter skal det gis informasjon om i virksomhetens årsberetning. Dette er bestemt i  regnskapsloven § 7-31.

Miljøinformasjonsloven gir rett til innsyn i opplysninger og dokumenter om miljøinformasjon i alle former for virksomheter, både i privat og offentlig virksomhet.

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning skal være offentlige så snart de er fastsatt, hos det enkelte regnskapspliktige selskap. Bestemmelse om dette er gitt i  regnskapsloven § 8-1 .  Hvem som er regnskapspliktig framgår av  lovens § 1-1 (Årsoppgjørene kan etter hvert også hentes fra Regnskapsregisteret i Brønnøysund.)