Statlige virksomheter

Viser vei til en del spesielle regler om innsyn for særlige dokumenter eller saksområder innenfor den sentrale forvaltningen.

Viser vei til en del spesielle regler om innsyn for særlige dokumenter eller saksområder innenfor den sentrale forvaltningen.

Advokatbevillingsnemnda og  Tilsynsrådet for advokatvirksomhet   utsteder bevillinger og autorisasjoner og fører tilsyn med virksomhetene. Innsynsrett etter offentlighetsloven. Se forskriften  § 4-2 og  § 6-2 . Den offentlig oppnevnte Disiplinærnemnden er ankeinstans for advokatklager. Se forskriftens kapittel 5 og kommentar om økt offentlighet fra 1.1.2005.

Atomanlegg og behandling av nukleært materiale i Norge reguleres av atomenergiloven, under tilsyn av  Statens Strålevern. Atomenergiloven § 53 bestemmer at opplysninger om utslipp og fare for utslipp skal være offentlige.

Bioteknologinemnda  sine uttalelser er offentlige etter  genteknologiloven § 26. Flere spesifiserte opplysninger som behandles etter genteknologiloven skal også være offentlige etter  lovens § 12

Designloven har hovedregel om offentlighet i søknader om designregistrering.  Se lovens § 21.

Domstoladministrasjonen  er som navnet sier administrativt organ for domstolene. Organet er også sekretariat for Tilsynsutvalget for dommere, som behandler klager på dommere for brudd på «god dommerskikk». Saksdokumentene er offentlig etter offentlighetsloven. Vedtakene offentliggjøres anonymt etter bestemmelse i  domstolloven § 238 syvende ledd , men du får normalt fullt innsyn ved krav etter offentlighetsloven. Se uttalelse fra lovavdelingen i Justisdepartementet, som også behandler eventuell klage på avslag.

Etisk råd for Petroleumsfondet  gir råd om investeringer, og alle avgjørelser er som hovedregel offentlige etter i henhold til  retningslinjene for Petroleumsfondet.

Forbrukerklager: Dokumentene i klagesaker for Forbrukerrådet blir først offentlige etter offentlighetsloven når saken er ferdigbehandlet i rådet eller forbrukertvistutvalget. Se  forbrukertvistloven §§ 5 og 7.

Forurensningsloven har egne regler om offentlighet for konsekvensanalyser ved søknad om utslipp som kan skape store forurensningsproblemer.  Se lovens § 14.

Fylkesmennene – Espen Andersen har laget en database for alle fylkesmennenes postjournaler, som oppdateres hver natt. Du kan velge mellom hvilke fylkesmenn du vil inkludere i søket. Dette er lenke til søkesiden på Espen Andersens hjemmeside.

Genteknologispørsmål – se  Bioteknologinemnda

Helseforetakene – lokalt og regionalt – er underlagt offentlighetslovens regler etter bestemmelse i helseforetaksloven § 5 – Klageorgan for helseforetak på alle nivåer er Helse- og omsorgsdepartementet. Se lovavdelingens  tolkningsuttalelse om helseforetak og unntak for interne dokumenter i offentlighetsloven.

Innovasjon Norge  – selskapet eies av Staten og har overtatt oppgavene til de tidligere Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Statens veiledningskontor for oppfinnere, Norges Eksportråd og Norges Turistråd. Offentlighetsloven, med visse modifikasjoner, gjelder for selskapet etter  lov om Innovasjon av Norge § 6.

KOFA – Klagenemnda for offentlige anskaffelser – behandler klager på reglene om tilbud og anbud på offentlige anskaffelser. Offentlighetsloven gjelder,  se lovens § 7a.

Konkurransetilsynet: Konkurranseloven har enkelte spesialregler om tilsynssaker, fastsatt i konkurranselovens §§ 22 og 26.

Norsk Pasientskadeerstatning er omfattet av offentlighetsloven,  se lovens § 14.

Smittevernnemnda er sentralt beslutningsorgan for saker som behandles ettersmittevernloven. Nemnda skal være en av fylkesnemndene, og fylkesnemnda i Oslo er utpekt av Helsedepartementet. Offentlighetsloven gjelder for virksomheten.

Skattelister: Etter  likningsloven § 8-8 gjelder offentlighetsloven ikke ved innsynskrav i skattelister. Mediene kan imidlertid kreve innsyn i bestemte personer eller selskapers skattelisteopplysninger også etter at utleggingsperioden er over, etter bestemmelse i  § 11 i Skattedirektoratets retningslinjer

Statsforetakene: Offentlighetsloven vil som regel gjelde for statsforetak, gjennom at staten har fullt eierskap og dermed avgjørende innflytelse i styret, jf. offentleglova § 2 (1), c og d. Enkelte dokumenter i statsforetak, er unntak gjennom forskrift, dette gjelder feks. Gassnova, se forskrift til offentleglova, §1 f. 

Stortingets kontrollutvalg med de hemmelige tjenester (EOS-utvalget):   Etter lov om kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten er kontrollorganets virksomhet ikke underlagt offentlighetsloven.  Se EOS-loven § 1 her.

Vassdragstiltak: Etter bestemmelse i vannressursloven skal alle søknader om tiltak i vassdrag være offentlige.  Se lovens § 24.