Andre lover om innsyn

Grunnloven § 100 – Stadfester offentlighetsprinsippet og borgernes informasjonskrav i femte ledd. Gjelder både dokumentoffentlighet og møteoffentlighet.

Grunnloven § 110b – gir grunnlovsfestet rett til informasjon om miljøet. 

Hovedforskrift til offentleglova – inneholder bl.a. særlige unntak for visse dokumenttyper og journaler.

Arkivforskriften om journalføring – reglene om journalføring står i forskrift om offentlige arkiv, se særlig del B.

Sivilombudsmannen – regler om dokumentoffentlighet hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen er gitt gjennom Stortingets instruks for ombudsmannen § 11.

Stortinget har egne regler om dokumentoffentlighet. Det samme gjelder de organer som hører inn under Stortinget, ettersom offentlighetsloven ikke gjelder for Stortinget og dets organer.
Ombudsmannen for forsvaret og forsvarets ombudsmannsnemnd har regler om dokumentoffentlighet i  § 8 i instruks for Forsvarets ombudsmannsnemnd.

Riksrevisjonen har egne innsynsregler i den generelle loven om Riksrevisjonens virksomhet. Offentlighetsbestemmelsene står i kapittel 4, §§ 15-18. Riksrevisjonens egne retningslinjer for mediehåndtering finner du her.

Taushetsplikt etter forvaltningsloven – de fleste unntak etter offentlighetsloven som har grunnlag i lovbestemt taushetsplikt har hjemmel i forvaltningslovens §§ 13 til 13f.

Partsinnsyn etter forvaltningsloven – forvaltningslovens § 18 er hovedregelen om en persons rett til innsyn i dokumenter som gjelder en selv. En rekke særlover har også lignende bestemmelser om rett til innsyn i egen sak.

Fullmakt etter forvaltningsloven – forvaltningsloven § 12 gir enhver rett til å gi en klientfullmakt til en advokat eller en annen fullmektig, som kan opptre på klientens vegne, og eventuelt også få innsyn i taushetbelagte opplysninger om vedkommende.