Lokale virksomheter

Viser deg videre til en del særlige regler om dokumentinnsyn som gjelder spesielt for visse områder eller dokumenter i den lokale forvaltningen.

Alternative planutkast i kommunene skal være offentlige, etter bestemmelse i ny plan- og bygningslov av 2008,  § 1-9, fjerde ledd.

Bispedømmeråd er et organ etter kirkeloven, og skal som sådan være omfattet av lovens regler om dokumentoffentlighet.  Se kirkeloven § 38.

Eldreråd skal finnes i alle kommuner og fylkeskommuner, og er et særlovsorgan i forhold til offentlighetsloven, dvs et selvstendig organ.

Fjellstyret – som skal opprettes etter bestemmelser i  fjelloven – er et lokalt forvaltningsorgan, men går ikke inn under kommuneloven. Derimot gjelder offentlighetslovens regler om dokumentinnsyn.

Fylkeslandbrukstyret er regionalt statlig forvaltningsorgan, men går ikke under kommuneloven. Derimot gjelder offentlighetslovens regler om dokumentinnsyn.

Fylkesmennene  Espen Andersen har laget en database for alle fylkesmennenes postjournaler, som oppdateres hver natt. Du kan velge mellom hvilke fylkesmenn du vil inkludere i søket. Dette er lenke til søkesiden på Espen Andersens hjemmeside.

Fylkesnemnda for sosiale saker er forvaltningsorgan opprettet i hvert enkelt fylke for å ta seg av tvangssaker under sosialtjenesteloven og barnevernloven. Offentlighetsloven gjelder for organet.

Havnestyre: Havnestyrene kan ha ulike forvaltningsmessig status rundt omkring i landet, men felles for alle er at styrene er offentlige forvaltningsorgan, underlagt offentlighetsloven.

Interkommunale foretak (IKS) interkommunale foretak er i utgangpunktet eget rettssubjekt og faller dermed ikke umiddelbart inn under offentlighetsloven. Det må foretas en såkalt helhetsvurdering av virksomheten i det enkelte tilfelle.

Kirkelig fellesråd – dokumenter til behandling i kirkelig fellesråd omfattes av offentlighetsloven. Se kirkeloven § 38.

Kontrollutvalg i kommunene har egne saksbehandingsregler i  forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner –  Offentlighetsloven gjelder for kontrollutvalget som for andre folkevalgte organ i kommunene.

Kommunale og fylkeskommunale foretak (KF) er en del av kommunen (opprettet med hjemmel i kommuneloven) og offentlighetsloven vil derfor gjelde for foretakene.

Konfliktråd – Virksomhetene er regulert i  konfliktrådloven, som ikke sier noe konkret om offentlighetsloven gjelder eller ikke. Ettersom loven ikke er rettspleielov, må vi gå ut fra at offentlighetsloven gjelder for konfliktrådene, men plikten til å unnta opplysninger vernet av lovbestemt taushetsplikt er selvsagt omfattende. Restdokument skal være offentlig.

Lokale og regionale kirkelige organer faller inn under offentlighetslovens bestemmelser. Dette gjelder menighetsråd, kirkelig fellesråd, prostiråd og bispedømmeråd, etter bestemmelse i  kirkeloven § 38

Lokalstyret for Longyearbyen sin virksomhet faller inn under offentlighetsloven, etter bestemmelse i  Svalbardloven § 32  

Menighetsråd – dokumenter i menighetsrådet, som øvrige lovbestemte kirkelige organer, er underlagt offentlighetsloven.  Se kirkeloven § 38.

Møtekart til møter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner skal være offentlig etter bestemmelse i  kommuneloven § 32 nr. 3 og  offentlighetsloven § 2 andre avsnitt.

Rovviltnmendene. Det er opprettet åtte regionale rovviltnemnder, som alle er underlagt offentlighetsloven. Se  rovviltforskriften § 5 om hvilke rovviltnemnder vi har.

Saksliste for møter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner skal være offentlig etter bestemmelse i  kommuneloven § 32 nr. 3 og  offentlighetsloven § 2 andre avsnitt.

Studentsamskipnader: Departementet kan etter lov om  studensamskipnader § 13bestemme i hvilken grad offentlighetsloven skal gjelde for virksomhetene. Det er ennå ikke gitt noen slik bestemmelse.