Dokumentinnsyn og møteoffentlighet i selvstendige rettssubjekter og flekommunale organer

Når kan du kreve innsyn i dokumenter fra selvstendige rettssubjekter og flerkommunale organer? Hvilke møter kan du kreve åpne? Dette notatet fra Nils E. Øy gir svar.

Dette notatet redegjør for hvilke regler som gjelder for innsynsrett i dokumenter (dokumentoffentlighet) i kommuner og flerkommunale organer (interkommunale organer, samkommuner0 mv), herunder også selvstendige rettssubjekt, og for retten til å være til stede ved møter i folkevalgte kommunale, flerkommunale og interkommunale organer (møteoffentlighet). I forbindelse med reglene om dokumentinnsyn behandles også enkelte regler om journalplikt og innsyn i journaler.

Notatet er opprinnelig skrevet i 2011 i forbindelse med start av et prosjekt for åpning av dørene i offentlige selskaper og interkommunale organer, i regi av Møre og Romsdal Redaktørforening. Notatet er revidert flere ganger og senest sommeren 2016.

Har du spørsmål eller kommentarer til innholdet?

Ta kontakt med Nils Øy:

Epost nilsoy@online.no

Mobiltelefon 90550324

Dokumentinnsyn og møteoffentlighet i kommunale og flerkommunale virksomheter