Litteratur

Bøker

Bernt Jan Fridthjof, Overå Oddvar og Hove Harald : Kommunalrett , TANO 1994.

Eckhoff Torstein og Smith Eivind : Forvaltningsrett , Universitetsforlaget 2003.

Fremo Skjalg : Nyhetsjakt i postjournaler og arkiv. Om journalistens graveredskap , Institutt for Journalistikk og Pressens Faglitteraturfond 1994.

Fremo Skjalg : Innsynsrett og hemmelighold : en rapport om klagesaker etter offentlighetsloven 1982-1987, Institutt for Journalistikk 1988.

Frihagen Arvid : Offentlighetsloven. Offentlighet, taushetsplikt og partsinnsyn. Kommentarer til offentlighetsloven og de tilknyttede bestemmelser i forvaltningsloven – bind I og II , Forlaget A. Frihagen A/S 1994.

Frydenberg Bernt : Kommunalrett. Regelverk og praksis , Kommuneforlaget 1999.

Haugen Anne Oline : Innføring i informasjonsrett , Høgskolen i Hedmarks rapport nr.8-1996.

Høgetveit Einar : Hvor hemmelig? offentlighetsprinsippet i Norge og USA, særlig med henblikk på militærpolitiske spørsmål , Pax 1981.

Hågård Svein : Opne eller lukka møte i kommunalforvaltninga , Det juridiske fakultets skriftsserie nr.67-1997.

Jensen Arne : Den lille boken om offentlighet , Landslaget for Lokalaviser 2003.

Jensen Arne og Sjue Finn (red) :   Innsyn – slik kikker du byråkrater og politikere i kortene, IJ-forlaget 2009

Kolsrud Ketil : Dørene lukkes: om offentlighet i domstolene , Cappelen akademiske forlag 2002.

Lund Ronny : Munnkurv på folkevalgte? Taushetsplikt etter straffeloven § 121 for kommunale forlkevalgte på grunnlag av «gyldig instruks» , Det juridiske fakultets skriftserie nr. 83/2000.

Matheson Wilhelm og Woxholt Geir : Lovavdelingens uttalelser (1976-1988) , Juridisk Forlag A/S 1990.

Matheson Wilhelm og Woxholt Geir : Lovavdelingens uttalelser. Supplementutgave (1988-1991) , Juridisk Forlag A/S 1993.

Myklebust Ingunn Elise : Ytringsfridom og lojalitetsplikt for kommunalt tilsette , Det juridiske fakultets skriftserie nr. 69-1997.

Os Audvar, Overå Oddvar og Pedersen Odd Jarl : Offentlighetsloven og kommunene, Kommuneforlaget AS 2001.

Oslo tingrett, Oslo byfogdembete, Oslo skifterett og byskriverembete : Håndbok i offentlighet og forholdet til mediene , håndbok 2002.

Overå Oddvar og Bernt Jan Fridthjof : Kommuneloven med kommentarer , Kommuneforlaget AS 2001.

Ring Nini : Demokrati eller arbeidsro? : offentlighetsloven § 5 på kommunalforvaltningens område, Det juridiske fakultets skiftserie nr.74-1998.

Sjue Finn : Det finnes mørke rom i alle hus. Hemmelighold og innsyn i den norske stat , IJ-forlaget 2003.

Sejersted Fredrik : Innsyn og integrasjon : om offentlighetens adgang til EU og EØS-dokumenter, Universitetsforlaget 1997.

Woxholth Geir : Forvaltningsloven med kommentarer , Ad Notam Gyldendal 1999. Side 201-252.

Woxholth Geir : Lovavdelingens uttalelser. Supplementutgave (1992-1995) , Ad Notam Gyldendal 1997.

Øy Nils E. : Finn Fakta! Om kunsten å finne – og retten til å vite , Institutt for Journalistikk 1986.

Øy Nils E. : Taushet. Om taushetsplikt som grense for offentlighet og om strategi for å hindre misbruk og mistolking , Institutt for Journlaistikk og Pressens Faglitteraturfond 1994.

Øy Nils E. : Offentlighet hos politiet og i domstolene , Institutt for Journalistikk 1995.

Øy Nils E. : Mer offentlighet. Meroffentlighet etter offentlighetsloven , IJ-forlaget 2000.

Øy Nils E. : Offentlighet i kommunene. Om dokumentinnsyn og møteoffentlighet , IJ-forlaget 2001.

Øy Nils E. : Offentlighet i rettspleien. Om åpenhet og lukkethet hos politi, påtalemyndighet og i domstolene , IJ-forlaget 2002.

Øy Nils E. : Offentlighetsloven med forskrifter, offentlighet i kommuneloven, andre offentlighetsregler og tuashetsplikt etter forvaltningsloven , IJ-forlaget 2002.

Artikler

Bing Jon : Offentlighetslovens dokumentbegrep , Lov og Rett nr.10 2004.

Haugen Anne Oline : Endringer i offentlighetsloven – et skritt mot større åpenhet? , Lov og Rett nr.3 2003.