Undersøkelser

Offentlighetsutvalgets rapport «Offentlige toppjobber – hemmelige eller ikke?» Sluttrapport fra mai 2009. En gjennomgang foretatt av Offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund avdekker klare brudd på retten til innsyn i søkerlistene. Dette kommer et halvt år etter vi fikk ny innsynslov med skjerpede krav som nettopp skulle sikre åpenhet rundt ansettelser av ledende stillinger i det offentlige.

Inge D. Hanssens rapport om «Åpenhet i domstolene» Rapporten fra mars 2006 er utarbeidet på grunnlag av et stipend fra Aftenposten, og her sammenlignes rettspraksis i straffesaker i Finland, Sverige, Danmark og Norge.

Civita-rapport av Hans Christian Erlandsen «Forvaltning i de lukkede rom» I denne rapporten, som ble levert 26. oktober 2005, pekes det på at kampen om økt offentlighet i Norge har vært lang, kronglete og at forvaltningen og det politiske miljø sterkt har ønsket å beskytte sine privilegier. Det stilles også spørsmål ved om pressen har vært nok pågående i sitt arbeid for større åpenhet.

Lars Risans forskningsrapport «Elektronisk postjournal» En sosiologisk og empirisk undersøkelse fra slutten av 2004 av faktisk bruk av EPJ. Forskningsprosjektet omhandler veien frem mot Elektronisk postjournal (EPJ) som en permanent, allment tilgjengelig tjeneste. I dette arbeidet har spenningen mellom åpenhet og personvern spilt en viktig rolle, og Risan vurderer her denne påståtte personverntrusselen.

Norsk Redaktørforenings rapport «Offentlige penger i privat form»  Som ledd i Norsk Redaktørforenings Åpenhetskampanje ble en rekke redaksjoner i Agder, Rogaland, Oppland og Hedmark våren 2004 engasjert i å kartlegge «sine» respektive kommuners engasjementer i selvstendige rettssubjekter. Rapporten inneholder også en  tabellarisk oversikt over de 21 kommuner som ble undersøkt.

Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlighet i Skien kommune» På bakgrunn av forespørsler fra Telemarksavisa og Varden, gjennomførte Telemark kommunerevisjon IKS en undersøkelse i juni 2004 om Skien kommunes praktisering av dokumentoffentlighet, og på noen områder ble kommunens rutiner og praksis sammenlignet med andre kommuner i distriktet. I forlengelsen av forvaltningsrapporten ble det utarbeidet en  rutinehåndbok for registrering av elektonisk post.

Ina Lindahl i Norsk Presseforbund sin oversikt over klagesaker vedrørende offentlighetslovens virkeområde på  selvstendige rettssubjekter  Hun har her samlet uttalelser fra Sivilombudsmannen, departementene og fylkesmennene om tolkingen av offentlighetsloven § 1 første ledd fra 1984 og frem til i dag.

Norsk Redaktørforenings rapporten «Helse i all hemmelighet?»  Her gjennomgås innkallinger, sakslister og protokoller for styremøtene i 36 helseforetak i de seks første månedene i 2004, for å vurdere helseforetakenes praktisering av prinsippet om møteoffentlighet.

Ina Lindahl i Norsk Presseforbund sin undersøkelse om departementenes journalføring av organinterne dokumenter Undersøkelsen fra 2003 viser en oversikt over hvilke departementer som journalfører organinterne dokumenter og hvilke retningslinjer de har på dette området.

Arne Jensen i Norsk Redaktørforening sin rapport «Tause tjenere?» Rapporten fra 2003 gir en gjennomgang av informasjons- og uttalelreglementer i et utvalg norsk kommuner.

Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig innsyn i Oslo kommune»  Rapporten fra 2003 setter fokus på offentlighetsvurderingen og forhåndsklassifiseringen av dokumenter etter offentlighetsloven i utvalgte byrådsavdelinger og noen av deres underliggende virksomheter i Oslo kommune.

Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlighet i Bærum kommune» Rapporten fra 2002 ser på praktiseringen av reglene om offentlighet i Bærum kommune. Revisjonen ser på om journalføringen gjennomføres i samsvar med regelverket, hvordan forhåndsklassifisering praktiseres og hvordan saksbehandlernes holdning og kjennskap til offentlighetsloven er.

Oslo Journalistklubb ved Bjørn Eckblad (DN) sin rapport «Den tredje kommunikasjonsformen» En undersøkelse om epost i departementene Rapporten fra 2002 tar for seg hvordan departementene egentlig bruker elektronisk post. Samtlige departementer ble spurt, og svarene avslører at det er betydelig manglende kunnskap om håndtering av epost i den statlige forvaltningen.

Sivilombudsmannens undersøkelse om praktisering av offentlighetsloven i Lillehammer og Trondheim kommune  Sivilombudsmannens undersøkelse avgitt til Stortinget i april 2001. Dok. nr. 4:1 (2000-2001). Ombudsmannen undersøkte i hovedsak journalføringen, saksbehandlingen ved konkrete innsynskrav og kommunenes anvendelse av offentlighetslovens regler om unntak fra offentlighet.

Torbjørn Vinjes rapport  «E-post i staten: Kjære Krøllalfa!» , Statskonsults rapport 2001:9. Rapporten er skrevet på bakgrunn av en spørreundersøkelse blant et utvalg e-postbrukere i statlige virksomheter. Den viser hvordan e-postmengden er sammensatt av ulike kategorier, blant annet journalpliktig, saksrelatert uten journalplikt, faglig og privat, og hvordan meldingene beveger seg mellom organisatoriske enheter og nivåer.

Nina Myklebust og Marit Sissel Skivenes forskningsrapport «Forvaltning og offentlighet I. Om offentlig journal og innsynskrav» , LOS-senter rapport R0101 2001. I denne rapporten undersøkes journalføring og behandling av innsynsbegjæringer hos ni forvaltningsenheter på ulike nivåer innenfor helse- og miljøsektoren.

Rannveig Nina Myklebust og Marit Sissel Skivenes forskningsrapport «Forvaltning og offentlighet II. Begrunnelser for hemmelighold» , LOS-senter rapport R0113 2001. Tema for denne rapporten er begrunnelser for unntak fra offentlighetsprinsippet. Fremstillingen sentreres omkring to problemstilligner: For det første hvilke grunner offentlighetslovens unntaksbestemmelser hviler på og om det kan rettes innsigelser mot disse grunnene i lys av et deliberativt perspektiv på demokratiet. For det andre analyseres begrunnelsene for hemmelighold i 44 saker hvor forvaltningen (Miljøverndepartementet, Sosial- og helsedepartementet og Statens forurensningstilsyn) har gitt avslag på krav om innsyn.

Rannveig Nina Myklebust og Marit Sissel Skivenes forskningsrapport «Forvaltning og offentlighet III. Hva styrer forvaltningsaktørens praktisering av offentlighetsloven» LOS-senter rapport R0114 2001. Rapportens hovedtema er forvaltningens praktisering av offentlighetsloven. Nærmere bestemt belyses praksis i forvaltningsenhetene ut fra tre organisasjonsteoretiske modeller: subsumsjons-, styrings- og institusjonsmodell. Instansene som er med i undersøkelsen er Miljøverndepartementet, Sosial- og helsedepartementet og Statens forurensningstilsyn.    

Finn Sjues forskningsrapport «Hemmelighold og innsyn i den norske stat» , HiO-rapport 2001 nr.9. Prosjektets formål har vært å undersøke bruk og misbruk av offentlighetsloven i statsforvaltningen. Det er særlig lovstridig hemmelighold som har vært et sentralt tema.

Ina Lindahl i Norsk Presseforbund sin oversikt over offentlighetsklagesaker hos landets fylkesmenn i perioden 1998-2000  Hun gjennomgikk i 2001 klager til fylkesmennene vedrørende møte- og dokumentoffentlighet, og så på antall saker, resultatet i klagesakene og saksbehandlingstiden.

Ina Lindahl i Norsk Presseforbund sin undersøkelse om Utenriksdepartementets avslag på innsynskrav etter offentlighetsloven § 6 første ledd nr.1 om forholdet til fremmede makter og internasjonale organisasjoner  Hun gjennomgikk 41 aktuelle avslag på innsynskrav for februar 2000, og undersøkte departementets journalføring, meroffentlighetspraktisering, saksbehandlingstid og skadevurdering.  Vedlegg til rapporten var en tabellarisk oversikt over de enkelte dokumentene. Bakgrunnen for Lindahls undersøkelse var  Nils Øy sin liknende rapport, der han gjennomgikk departementets 45 avslag på innsynskrav med hjemmel i samme unntaksbestemmelsen for februar 1995.

Gunnar Jahren og Helge Strand Østtveiten sin rapport «En åpen kommune?» Rapporten fra 2000 gir en empirisk kartlegging av dokument- og møteoffentlighet i kommunene, og drøfter i hvilken grad norske kommuner praktiserer bestemmelsene i lovverket.

Bjørn Eckblad og Janne Kjellbergs rapport «HYSJ-KULTUREN»  Rapporten til Oslo Journalistklubb fra 2000 setter søkelys på praktiseringen av offenltighetsloven i Kultur-Norge. I alt ble 57 kulturinstitusjoner som teatre, symfoniorkestre, festspill, museer og samlinger undersøkt.

Oslo Journalistklubbs offentlighetsdugnad i 1997 Her ble det satt fokus på Kommunerevisjon i Oslo, Kommuneadvokaten i Oslo og forhåndssensur i Oslo kommune.

Oslo Journalistklubb ved Erik Hollie (Aftenposten) og Kjell Vesje (NRK) sin offentlighetsdugnad i 1997 Her ble det satt fokus på byrådsavdelingene i Oslo kommune sin praktisering av offentlighetsloven.

Kommunal Rapport og Norsk Presseforbunds rapport «Ytringsfrihet blant ansatte»Undersøkelsen er gjennomført blant 505 ansatte i ledende stillinger innenfor skole- og helsesektoren i kommunene (rektorer, helsesøstre og avdelingssykepleiere).