Offentlighetsloven av 1970 (opphevet lov)

Selv om offentlighetsloven er opphevet er de fleste av reglene videreført. Det vil si at avgjørelser fra den opphevede loven fortsatt vil gjelde - og kan brukes i saker som avgjøres etter den nye offentleglova.

 • SOM 2005-08-17: Innsyn i søkerliste til stilling som utenriksråd

  Sak: 2005/597 INNSYN I SØKERLISTE TIL STILLING SOM UTENRIKSRÅDBergens Tidende henvendte seg til ombudsmannen i forbindelse med at Utenriksdepartementet hadde avslått avisens begjæring om innsyn i søkerliste til stilling som utenriksråd som ble utlyst internt 18. februar 2005.Hovedregelen…

 • SOM 2009-10-19: Journalføring av SMS

  Les uttalelsen her.

 • SOM 1994-00-00: Påkrevd er et strengt krav

  Somb-1994-11 Dokumentinnsyn - brev fra Forsvarsdepartementet og Sjøforsvarets forsyningskommando til Riksrevisjonen. Instans: Sivilombudsmannens årsmelding. Referat av saker. Dato: 1994. Publisert: Somb-1994-11 (1994 72) Sammendrag: Dokumentinnsyn - brev fra…

 • SOM 1996-00-00: Rådmanns fratredelsesavtale offentlig

  Sandefjord Blad ble nektet innsyn i en fratredelsesavtale som Andebu kommune inngikk med sin fratrådte rådmann. Fylkesmannen i Vestfold opprettholdt unntaket fra offentlighet, med hjemmel i offentlighetsloven § 6 første ledd nr 2 a.Sandefjords Blad ba Stortingets ombudsmann for forvaltningen se på…

 • FM 2003-01-06: Rådmannstilling Osterøy kommune

  Les hele uttalelsen her.

 • FM 2004-08-25: Klagesak søkerliste fylkesrådmann

  FYLKESMANNEN I TELEMARK Saksbehandler, innvalgstelefonSamordningsstaben Stein Elseth, 35 58 61 32Vår datoVår referanse25.08.20042004/3964Deres dato Deres referanse16.08.2004Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Org.nummer Internett: www.fylkesmannen.no/telemarkStatens hus Gjerpensgt. 1435 58…

 • FM 2004-11-04: Delvis innsyn i fratredelsesavtale til tidligere rådmann

  Avisa Hordaland fikk delvis medhold i klage, slik at Ulvik herad må offentliggjøre en del av saksdokumentene som gjaldt avslutningen av tidligere rådmann sitt arbeidsforhold.Ulvik herad har 28.06.04 gjeve avslag på krav frå Avisa Hordaland L/L om dokumentinnsyn i ei sak vedrørande avslutning av…

 • SOM 2005-01-19: Innsyn i skjenkerapport

  Innsyn i skjenkerapport19. januar 2005 (Sak 2004 / 3045)Bergensavisen begjærte innsyn i en rapport om skjenking av alkohol på et serveringssted. Begjæringen ble avslått av fylkesmannen under henvisning til offentlighetsloven 19. juni 1970 nr. 69 § 6 første ledd nr. 5, som gir adgang til å unnta…

 • LOV 2005-01-20: Dokumenter til evalueringsutvalget etter flodbølgekatastrofen

  Lovavdelingen tar her opp spørsmål som reiser seg ved utlevering av dokumenter til evalueringsutvalget etter flodbølgekatastrofen.

 • SOM 2005-03-18: Innsyn i søkerliste til kommunalsjefstilling

  Sak: 2004/3100SAK OM INNSYN I SØKERLISTE TIL KOMMUNALSJEFSTILLING I GAUSDAL KOMMUNEKommunen unntok flere navn fra den offentlige søkerlisten til stilling som kommunalsjef.Fylkesmannen behandlet en klage over unntak fra offentlighet etter at tilsettingen var foretatt og foretok ikke en reell overprøving…

 • SOM 2005-12-07: Innsyn i søkerliste til rådmannstilling i Vefsn kommune

  Praktisering av offentlighetsloven i Vefsn kommune ved tilsetting av rådmann - innsyn i søkerliste7. desember 2005 (Sak 2005/1772)På bakgrunn av et oppslag i Helgeland Arbeiderblad ble ombudsmannen gjort kjent med at det til stillingen som rådmann i Vefsn kommune var innkommet 21 søknader, men…

 • LOV 2005-01-20: Dokumenter til evalueringsutvalget etter flodbølgekatastrofen

  Lovavdelingen tar her opp spørsmål som reiser seg ved utlevering av dokumenter til evalueringsutvalget etter flodbølgekatastrofen.

 • SOM 2005-10-26: Innsyn i søkerliste til stilling som Likestillings- og diskrimineringsombud

  Innsyn i søkerliste til stilling som Likestillings- og diskrimineringsombud ? Barne- og familiedepartementet26. oktober 2005 (Sak 2005/1238) Bergens Tidende henvendte seg til ombudsmannen etter Barne- og familiedepartementets avslag på begjæring om innsyn i fullstendig søkerliste…

 • FM 200x-00-00: Motvirke kontrolltiltak – innsyn i kontrakt

  Avgjørelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus om at Nittedal brannvesen/110 sentralen Romerrike ikke kunne unnta avtalen med en industrikunde fra offentlighet.Nittedal brannvesen hadde nektet avisa Varingen innsyn i en kontrakt mellom brannvesenet og industrikunde om kjøp av industrialarm. Hjemmelen…

 • FM 2007-12-18: Innsyn i Stor-Oslo lokaltrafikk AS

  vgjørelsen fastlår at Stor-Oslo lokaltrafikk AS (SL) faller inn under offentlighetslovens virkeområde. Det betyr at de også må følge offentlighetslovens regler om innsyn og journalføring.Avgjørelsen kom som følge av klage fra Akershus Amtstidende etter at avisen ble nektet innsyn i en kontrakt…

 • FM 2000-00-00: Unntak pga. kommuneøkonomi

  Spørsmål om Sørum kommunale eiendomsselskap hadde hjemmel til å nekte innsyn i dokumenter vedrørende erstatning for kontraktsbrudd og kommunale boliger. Flere dokumenter var unntatt etter offentlighetsloven § 6 (1) nr. 2 bokstav a og §5a(1) jf. forvaltningslovens…

 • FM 2008-00-00: Unntak påkrevd av hensyn til en forsvarlig personalsforvaltning

  Gir viktige føringer for når bestemmelsen om unntak av hensyn til en forsvarlig lønns- og personalforvaltning (§6(1) nr. 2 a) kan brukes - dette er et strengt krav, som en alltid må vurdere og begrunne unntaket konkret. Fylkesmannen opprettholdt kommunens vedtak om å unnta dokumenter…

 • FM 2006-04-24: Innsyn i artistkontrakt

  Som følge av klage fra TV Budstikka over at kontrakter med engasjerte artister i 2005 var unntatt offentlighet, ble kontraktene, ble Bærum kommune pålagt å gi innsyn i samtlige kontrakter. Fylkesmannen mente kommunens hemmelighold manglet lovhjemmel og at avtalene var offentlige. Kommunen ble også…

 • SOM 2004-12-21: Innsyn i etterforskningsdokumenter og granskingskommisjon

  Innsyn i etterforskningsdokumenter benyttet av granskingskommisjon21. desember 2004 (Sak 2004/2889)Justisdepartementet hadde nektet innsyn i tre etterforskningsdokumenter benyttet av en granskingskommisjon, men utarbeidet i forbindelse med en straffesak. Departementet la til grunn at unntaksbestemmelsen…

 • SOM 1998-00-00: Rutinemessig oversendelse av postjournal

  Spørsmål om rutinemessig oversendelse av Oslo politidistrikts postjournal til media(Sak 1998-1562)NRK Østlandssendingen klaget over at Oslo politidistrikt ikke ville sende postjournalen rutinemessig via post eller telefaks.Ombudsmannen uttalte at avslag på krav om rutinemessig tilsendelse av journalen…

 • SOM 2007-01-23: Saksbehandlingstid for klage over avslag på innsyn i dokumenter

  Sivilombudsmannes uttalelse til Oslo kommune vedrørende saksbehandlingstid ved klage over avslag på innsyn i dokumenter. Sivilombudsmannen understreker at hensynet til innsynsreglenes effektivitet og formålet bak offentlighetsprinsippet tilsier at forberedelse og oversendelse av saken til klageinstansen…

 • SOM 2008-4-8: Saksbehandlingen i Utenriksdepartementet

  Uttalelsen gjelder saksbehandlingstid, manglende meroffentlighetsvurdering og forvaltningsorganets selvstendige plikt til å foreta vurdering av innsynsbegjæringer.Aftenposten klaget inn Utenriksdepartementet etter å ha blitt nektet innsyn i to dokument sendt fra Samferdselsdepartementet. Departementet…

 • SOM 2008-4-8: Saksbehandlingen i Utenriksdepartementet

  Uttalelsen gjelder saksbehandlingstid, manglende meroffentlighetsvurdering og forvaltningsorganets selvstendige plikt til å foreta vurdering av innsynsbegjæringer.Aftenposten klaget inn Utenriksdepartementet etter å ha blitt nektet innsyn i to dokument sendt fra Samferdselsdepartementet. Departementet…

 • LOV 1995-12-05: Innsyn i statsråders reiseregninger

  Lovavdelingen skriver i sin uttalelse at statsråders reiseregninger med underbilag er som utgangspunktet offentlig, men presiserer at det foreligger et krav etter offentlighetsloven § 2 annet ledd om at innsynskravet må knytte seg til en "bestemt sak". Lovavdelingen antar at et forvaltningsoragn…

 • FM 2003-06-27: Meroffentlighet for interne eiendomskattedokumenter

  Farsunds Avis klaget over at Takstnemnda for eiendomskatt i Farsund kommune ikke ville gi innsyn i et dokument med liste over 20 firmaer som var aktuelle for beskatning. Takstnemndas leder mente at dokumentet var et dokument til intern saksforberedelse etter § 5 første ledd.Fylkesmannen ga takstnemnda…

 • SOM 2008-4-8: Saksbehandlingen i Utenriksdepartementet

  Uttalelsen gjelder saksbehandlingstid, manglende meroffentlighetsvurdering og forvaltningsorganets selvstendige plikt til å foreta vurdering av innsynsbegjæringer.Aftenposten klaget inn Utenriksdepartementet etter å ha blitt nektet innsyn i to dokument sendt fra Samferdselsdepartementet. Departementet…

 • FM 2007-12-18: Innsyn i Stor-Oslo lokaltrafikk AS

  Avgjørelsen fastlår at Stor-Oslo lokaltrafikk AS (SL) faller inn under offentlighetslovens virkeområde. Det betyr at de også må følge offentlighetslovens regler om innsyn og journalføring.Avgjørelsen kom som følge av klage fra Akershus Amtstidende etter at avisen ble nektet innsyn i en kontrakt…

 • SOM 2007-04-27: Innsyn i deler av prosjektarkiv tilknyttet Hanekleivtunellen

  Klage fra Norsk Presseforbund på vegne av Verdens Gang (VG) over manglende innsyn i dokumenter tilknyttet utbyggingen av Hanekleivtunellen. Klagen fører frem. Sivilombudsmannen kommer med flere nyttige betraktninger om individualiseringskravet, oppbevaring av dokumenter og innsyn når det er nedsatt…

 • SOM 2004-12-21: Innsyn i etterforskningsdokumenter og granskingskommisjon

  Innsyn i etterforskningsdokumenter benyttet av granskingskommisjon21. desember 2004 (Sak 2004/2889)Justisdepartementet hadde nektet innsyn i tre etterforskningsdokumenter benyttet av en granskingskommisjon, men utarbeidet i forbindelse med en straffesak. Departementet la til grunn at unntaksbestemmelsen…

 • FM 2005-09-20: Klage på vedtak om utsatt offentlighet av formannskapspotokoller

  Ringerike kommuneServiceboks 4350 4 HØNEFOSSKlage på vedtak om utsatt offentlighet av formannskapsprotokoller i sakene 0104/2005 og 0123/2005VEDTAK:Fylkesmannen finner ikke at det er grunnlag for utsatt offentlighet etter offentlighetslovens § 4 for formannskapsprotokoll fra Ringerike kommune, sak…

 • FM 2003-01-08: Innsyn i rapporter fra Bærum kommunes fondsforvaltere

  Les utdrag av fylkesmannens brev:KLAGE FRA ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE OVER AVSLAG PÅ BEGJÆRING OM DOKUMENTINNSYN VEDR. RAPPORTER FRA KOMMUNENS FONDSFORVALTERE.Det vises til oversendelse av klagesak datert 10.10.02 og senere korrespondanse, senest kommunens svar datert 29.11.02.Asker og Bærums Budstikke…

 • SOM 2004-10-20: Innsyn i rapport prikkbelastning førerkort

  Dagbladet klaget hit over at avisen var nektet innsyn i vedlegget til et brev fra SINTEF til departementet. Brevet gjaldt evaluering av den nylig innførte prikkbelastningsordningen. Avisen klaget også over behandlingen av innsynsbegjæringen. Det tok fire dager fra innsynsbegjæringen ble fremsatt…

 • SOM 2004-10-21: Innsyn i brev om lovtolkning fra JD til KRD

  (SOM 2004/2303)Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) gav delvis avslag på krav frå Bergens Tidende om innsyn i eit brev frå Lovavdelinga i Justisdepartementet til KRD. Lovgrunnlaget for avslaget var offentleglova 19. juni 1970 nr. 69 § 5 andre ledd bokstav c.I klaga til ombodsmannen opplyste Bergens…

 • SOM 2004-12-21: Innsyn i etterforskningsdokumenter og granskingskommisjon

  Innsyn i etterforskningsdokumenter benyttet av granskingskommisjon21. desember 2004 (Sak 2004/2889)Justisdepartementet hadde nektet innsyn i tre etterforskningsdokumenter benyttet av en granskingskommisjon, men utarbeidet i forbindelse med en straffesak. Departementet la til grunn at unntaksbestemmelsen…

 • SOM 2005-11-11: Innsyn i liste over nordmenn som oppholder seg i utlandet

  Innsyn i liste over nordmenn som oppholder seg i utlandet11. november 2005 (Sak 2005/73) Utenriksdepartementet (UD) hadde avslått å gi en avis fullt innsyn i et dokument UD hadde mottatt fra ambassaden i Bangkok. Avisen hadde fått innsyn i følgebrevet fra ambassaden, men ikke i vedlegget «Oversikt…

 • SOM 2007-01-26: Innsyn i brev fra Politiets sikkerhetstjeneste

  Justisdepartementet gjør helomvending etter Sivilombudsmannens uttalelse om brevet fra Politiets sikkerhetstjeneste (PS) skulle unntas som interne dokumenter etter offentlighetsloven § 5 annet ledd bokstav a:Innsyn i brev fra Politiets sikkerhetstjeneste til Justisdepartementet26. januar 2007 (sak…

 • SOM 2007-04-27: Innsyn i deler av prosjektarkiv tilknyttet Hanekleivtunellen

  Klage fra Norsk Presseforbund på vegne av Verdens Gang (VG) over manglende innsyn i dokumenter tilknyttet utbyggingen av Hanekleivtunellen. Klagen fører frem. Sivilombudsmannen kommer med flere nyttige betraktninger om individualiseringskravet, oppbevaring av dokumenter og innsyn når det er nedsatt…

 • SOM 2007-05-14: Innsyn i rapport sendt fra departementet til Norsk Rikstoto

  Departementet mente rapporten kunne unntas som internt dokument blant annet fordi kommentarerne skulle brukes som grunnlag for å vurdere om Norsk Rikstoto hadde brutt konsesjonsvilkårene, og viser til at rapporten ville bli offentliggjort når saken var ferdigbehandlet. I sin uttalelse legger Sivilombudsmannen…

 • SOM 2007-10-19: Plikt til å behandle på nytt ved utsatt offentlighet

  Et forvaltningsorgan har plikt til å vurdere innsynskravet på nytt når grunnlaget for utsatt offentlighet er borte. Dette fastslår Sivilombudsmannen i en klage mot Nærings- og handelsdepartementet. Utsatt offentlighet etter den gamle offentlighetslovens § 4 ( tilsvarer ny offentleglov…

 • SOM 2008-2-18: Dokumentinnsyn ? «særlige rådgivere eller sakkyndige», meroffentlighet og saksbehandlingstid

  Saken gjelder manglende praktisering av meroffentlighet, interne dokumenter (offentlighetslovens § 5 (2) b - uttalelser fra «særlige rådgivere eller sakkyndige» og saksbehandlingstide.I uttalelsen konkluderes det med at det skulle vært praktisert meroffentlighet ettersom det ikke var godtgjort…

 • SOM 2007-02-02: Innsyn i opplysninger i AS, meroffentlighet

  Meroffentlighetsvurderinger skal fremgå av vedtaket, og det vil styrke avgjørelsen om også de hovedhensyn som begrunner manglende meroffentlighet, angis. Dette slår Sivilombudsmannen fast i sin denne uttalelsen som angår Forsvarsdepartementets saksbehandling av innsynskrav i Lista Flypark AS.Les…

 • FM 2003-01-08: Innsyn i rapporter fra Bærum kommunes fondsforvaltere

  Les utdrag av fylkesmannens brev:KLAGE FRA ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE OVER AVSLAG PÅ BEGJÆRING OM DOKUMENTINNSYN VEDR. RAPPORTER FRA KOMMUNENS FONDSFORVALTERE.Det vises til oversendelse av klagesak datert 10.10.02 og senere korrespondanse, senest kommunens svar datert 29.11.02.Asker og Bærums Budstikke…

 • FM 2006-03-13: Offentlighetslovens virkeområde i forhold til Nedre Romerike Vannverk A/S og Sentralanlegget A/S

  KLAGE OVER MANGLENDE INNSYN - SPØRSMÅL OM NEDRE ROMERIKE VANNVERK AS (NRV)/ AS SENTRALRENSEANLEGGET RA-2 OMFATTES AV OFFENTLIGHETSLOVENS BESTEMMELSERDet vises til klage datert 01.11.05 og etterfølgende korrespondanse.Aftenposten har påklaget avslag på anmodning om innsyn i dokumenter hos Nedre Romerike…

 • SOM 2005-11-08: Polklagenemnd omfattes av offentlighetsloven

  Offentlighetslovens anvendelse på virksomheten til Nemnd for prøving av A/S Vinmonopolets beslutninger om innkjøp m.v.8. november 2005 (Sak 2005/1118) I forbindelse med en klagesak hit fremkom opplysninger som kunne tyde på at Arbeids- og sosialdepartementet hadde lagt til grunn at offentlighetsloven…