FM 2006-03-13: Offentlighetslovens virkeområde i forhold til Nedre Romerike Vannverk A/S og Sentralanlegget A/S

KLAGE OVER MANGLENDE INNSYN – SPØRSMÅL OM NEDRE ROMERIKE VANNVERK AS (NRV)/ AS SENTRALRENSEANLEGGET RA-2 OMFATTES AV OFFENTLIGHETSLOVENS BESTEMMELSER

Det vises til klage datert 01.11.05 og etterfølgende korrespondanse.

Aftenposten har påklaget avslag på anmodning om innsyn i dokumenter hos Nedre Romerike Vannverk AS(heretter kalt NRV) og AS Sentralrenseanlegget RA-2(heretter kalt RA-2) etter begjæring av 2.09.05 og 30.06.05. Av klagen, datert 1.11.05, fremgår følgende