FM 200x-00-00: Motvirke kontrolltiltak – innsyn i kontrakt

Avgjørelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus om at Nittedal brannvesen/110 sentralen Romerrike ikke kunne unnta avtalen med en industrikunde fra offentlighet.
Nittedal brannvesen hadde nektet avisa Varingen innsyn i en kontrakt mellom brannvesenet og industrikunde om kjøp av industrialarm. Hjemmelen for unntak fra offentlighetsloven § 6(2)c – dvs. unntak som er påkrevd fordi offentlighet ville motvirke offentlige kontroll- eller reguleringstiltak eller andre nødvendige pålegg eller forbud, eller medføre fare for at de ikke kan gjennomføres.

Varingen påklaget hemmeligholdet til Fylkesmannen.

Fylkesmannen var uenig med brannvesenet i at det hemmelighold var påkrevd av hensyn til kontroll- og reguleringstiltak, og hadde problemer med å skadepotensiale ved offentliggjøring av kontrakten. Om tolkningen av offentlighetslovens § 6(2) c skriver Fylkesmannen bla:

«Vilkårene for å unnta et dokument fra offentlighet er etter offl. § 6 nr. 2 bokstav c for det første at unntaket må være påkrevet, dette som følge av at offentlighet vil motvirke offentlige kontroll- eller reguleringstiltak eller andre nødvendige pålegg eller forbud, eller medføre fare for at de ikke kan gjennomføres. Det må foreligge en noenlunde klar og direkte fare for at offentlighet vil motvirke vedkommende tiltak. Det forhold at offentlighet vil svekke tilliten til myndighetene eller kontrollapparatet, er ikke tilstrekkelig.

Det framgår av forarbeidene til loven at det med denne bestemmelsen dels tas sikte på tilfeller der offentliggjøring kan virke forstyrrende og skade gjennomføringen av en påtenkt forhøyelse, nedsettelse eller opphevelse av en avgift eller eksport- eller importforbud, jf. Forvaltningskomiteen 1958, s. 441, dels på situasjoner hvor planlagte kontrolltiltak vil være illusoriske om de er kjent på forhånd. Eksempler på det siste er revisjonsundersøkelser og bilkontroll – feks. med sikte på promillekjørere. Her vil offentlighet på forhånd kunne svekke tiltakenes effektivitet.»

Les hele avgjørelsen her.