SOM 2008-2-18: Dokumentinnsyn ? «særlige rådgivere eller sakkyndige», meroffentlighet og saksbehandlingstid

Saken gjelder manglende praktisering av meroffentlighet, interne dokumenter (offentlighetslovens § 5 (2) b – uttalelser fra «særlige rådgivere eller sakkyndige» og saksbehandlingstide.
I uttalelsen konkluderes det med at det skulle vært praktisert meroffentlighet ettersom det ikke var godtgjort at det forelå særlige grunner for å nekte innsyn, videre at dokumentene ikke kunne unntas som interne idet adressatene ikke kunne anses å ha en særlig rådgiverfunksjon i tilknytning til det konkrete forskningsprosjekte. Ombudsmannen rettet også kritikk mot at Sosial- og helsedirektoratet hadde brukt mer enn 6 måneder på å behandle As klage over nektet innsyn.

Les hele uttalelsen her.