Innsyn i domstol, politi, konkurs og forliksråd

Domstol

Du har krav på å få vite tid og sted for rettsmøter fra domstolen, se forskrift om offentlighet i rettspleien, kapittel 1 se § 2.

Redaksjoner kan få tilgang til elektroniske pressesider med rettsavgjørelser, tiltaler og berammingslister. Søknad om adgang via Domstoladministrasjonen skjer med bruk av elektronisk identifikasjon på https://presse.domstol.no/

Dommer er som hovedregel offentlige etter domstolloven § 130. Dommene gjøres normalt tilgjengelig for mediene i en fysisk  pressemappe eller elektronisk mappe.

Dommernes mediegruppe – journalister og redaktører kan søke bistand hos en gruppere dommere når det gjelder spørsmål omkring rettsavgjørelser. Du finner oversikten over dommerne og hvordan du kontakter dem her.

For innsyn i kjennelser i forbindelse med straffesaker, se forskrift om offentlighet i rettspleien, § 8.

Dokumenter i avsluttede straffesaker, se Riksadvokatens veileder og professor Ragna Aarlis utredning.

Dokumenter i avsluttede sivilsaker se tvisteloven kapittel 14.

Dokumenter i sivilsaker vil i en del tilfeller være offentlige etter tvisteloven. Der forberedelsen til en sivilsak avsluttes med såkalte sluttinnlegg skal disse være offentlige senest to uker før hovedforhandlingene i saken starter. Ellers er det innført offentlighet for en rekke forskjellige dokumenter i prosessen omkring sivilsaker fra samme tid. Se tvisteloven kapittel 14 her.

Kjennelser i straffesaker som gjelder prosessuelle spørsmål er normalt offentlige. Se forskrift om offentlighet i rettspleien § 8 – Fengslingskjennelser regnes ikke som realitetskjennelser og er normalt ikke offentlige. Mange domstoler gjør likevel slike kjennelser tilgjengelig for mediene, men ofte vil det samtidig foreligge et referatforbud for avgjørelsen. Se domstolloven § 130 første ledd, bokstav b.

Politiet

Etterforskning. Politi og påtalemyndighet kan gi informasjon om etterforskning i straffesaker så langt det ikke kommer i konflikt med taushetsplikt.

Siktelser er ikke umiddelbart offentlige, men riksadvokaten har henvist til at det ikke er noe absolutt forbud mot å gi detaljerte opplysninger fra en siktelse – samtidig som han viser til strenge varsomhetskrav ved offentliggjøring av siktelser. Siktelser som trer i stedet for tiltalebeslutning ved såkalt «tilståelsesdom» vil normalt være offentlig – slik tiltalebeslutninger normalt er det.

Tiltalebeslutninger er offentlige. Bestemmelser om dette finnes i  påtaleinstruksen § 22-7 som gir pressen rett til kopi hos påtalemyndigheten så snart tiltalebeslutningen er forkynt, men kan unntas når det er «sannsynlig at saken helt eller delvis vil bli ført for lukkede dører». Hos domstolene gis pressen rett til innsyn i tiltaltebeslutning når saken er berammet.  Se forskrift om offentlighet i rettspleien, § 7 – En del domstoler legger tiltalebeslutninger (og rettsavgjørelser) på de lukkede nettsidene for pressen fra våren 2010. Du kan se listen over disse domstolene her.

 

Forliksråd/konkurser/voldgift

Forliksrådet – avgjørelser i forliksrådet er i utgangspunktet offentlige etter reglene i tvisteloven § 6-9, som du  finner her – og etter reglene i  tvisteloven kapittel 14 . Postjournalene til forliksrående er offentlige etter offentleglova –  les her.

Konkurser behandles etter konkursloven av tingrett og bostyre. Hos sistnevnte er det ingen innsynsrett, og for øvrig er det tvisteloven og domstollovens regler om offentlighet som avgjør eventuelt innsyn. Det finnes en del veiledning i uttalelse nr 61 fra Konkursrådet.

Voldgiftsaker: Partene i en voldgiftsak kan avtale spørsmål om taushetsplikt og offentlighet i en voldgiftsak/voldgiftsrett. Se voldgiftsloven § 5. Du har også krav på å få vite tid og sted for saker i forliksrådene, se forskriften §1 og § 2. Postjournalene til forliksrådene er også offentlige, les her.