Stortinget

Nedenfor finner du Stortingets adgangsregler for pressen, Stortingets regler for filming og fotografering, samt regler for pressens arbeidsforhold i Stortinget.

Regler for pressens adgang til Stortinget

Her følger utdrag fra adgangsreglementet, som har vært gjeldende siden 1. januar 2016.

2. Stortingets adgangskort for mediene

Stortingets adgangskort for mediene gir adgang til fellesområdene, jf. adgangsreglementets punkt 1.1.2.

I tillegg gir slikt kort adgang til:

• Presselosjen i stortingssalen
• Mediesenteret i stortingsbygningen
• Medieinstitusjonenes egne kontorer og studioer
• Stortingsbiblioteket og dets tjenester

Innehavere av Stortingets adgangskort for mediene kan også medbringe pressemedarbeidere fra egen medieinstitusjon, herunder:

• Journalister og fotografer med pressekort
• Frilansjournalister uten pressekort
• Praktikanter/studenter uten pressekort

Stortingets adgangskort for mediene utstedes av Stortingets direktør etter anmodning fra Stortingets presselosje.

3. Pressekort fra Norsk presseforbund, Pressefotografenes klubb og adgangskort fra NRK og TV 2

Journalister og pressefotografer med gyldige pressekort utstedt av Norsk Presseforbund, Pressefotografenes klubb eller adgangskort fra NRK og TV 2 har adgang til stortingsbygningenes fellesområder, mediesenteret i stortingsbygningen når det avholdes møter i stortingssalen og komitéhøringer, samt andre åpne arrangementer.

Adgang ut over dette skal skje etter avtale.

Besøkskort utleveres mot fremvisning av presse- eller adgangskort i resepsjonene.

4. Mediemedarbeidere uten pressekort

Det kan søkes om besøkskort for mediemedarbeidere uten pressekort. Ansvarlig medieinstitusjon må sende søknad med medarbeiders navn, ønsket dato for adgang og oppdragets formål. Søknad sendes til seksjon for presse og samfunnskontakt.

Adgang ut over dette skal skje etter avtale.

Besøkskort utleveres mot fremvisning av ID-kort i resepsjonene.

5. Teknisk personell fra TV-selskapene

Teknisk personell fra TV-/radioselskapene har adgang til medieinstitusjonenes studioer i Stortingets bygninger. De har også adgang til Stortingets bygninger i forbindelse med reportasjeoppdrag eller teknisk vedlikehold mv. når de er i følge med kolleger som har Stortingets adgangskort for mediene.

Besøkskort utleveres mot fremvisning av presse- eller adgangskort i resepsjonene.

6. Utenlandske medier

Besøkskort utstedes til utenlandske mediemedarbeidere med besøksavtale eller etter forhåndsakkreditering. Utenlandske medier har adgang til mediesenteret.

Besøkskort utleveres mot fremvisning av presse- eller ID-kort i resepsjonene.

7. Medienes adgang til representanters og ansattes kontorer

Mediers adgang til representanters og ansattes kontorer, møterom mv. skal skje etter avtale.

8. Midlertidig begrensning av medienes adgang i Stortingets bygninger

Når hensyn til arbeidet i Stortinget, eller situasjonen for øvrig tilsier det, kan stortingspresidenten beslutte at fellesområder i bygningsmassen avstenges midlertidig for mediene. Besøk i aktuelle områder kan da bare skje etter avtaler med besøksmottakere.

10. Særlig om mediers parkering

Mediemedarbeidere med Stortingets adgangskort for mediene kan ved særskilt behov for parkering få adgang til Stortingets garasje. Det er begrenset antall plasser til rådighet. Adgang til garasjen skjer etter at Stortingets sikkerhetsseksjon er varslet. Det er i tillegg reservert parkeringsplasser for reportasjebiler til NRK og TV 2.

 

Regler for fotografering og filming i Stortinget

Nedenfor følger Stortingets regler for fotografering og filming, som har vært gjeldende siden 1. januar 2016.

1. Virkeområde og definisjoner

Dette reglementet regulerer alle former for fotografering i Stortingets bygninger.

Med «fotografering» menes all fotografering, filming og lydopptak.

2. Generelle forbud

Fotografering i Stortingets resepsjoner og kantiner/restauranter er som hovedregel ikke tillatt.

Fotografering av sikkerhetsinstallasjoner og sikkerhetsfunksjoner skal ikke finne sted uten særskilt avtale med Stortinget ved direktøren. Det skal også utvises forsiktighet med fotografering i andre sammenhenger hvor slike installasjoner og funksjoner kan bli eksponert. Anvisninger fra Stortinget skal følges i slike saker

Ingen kan fotografere i Stortingets bygninger for film-, reklame eller underholdningsformål. Unntak kan gjøres i særskilte tilfeller, etter søknad til seksjon for presse og samfunnskontakt.

Fotografering i stortingssalen utenom møte er tillatt til nyhetsformål, og etter avtale med seksjon for presse og samfunnskontakt. For andre former for profesjonell fotografering i stortingssalen skal søknad sendes seksjon for presse og samfunnskontakt.

3. Besøkende

Besøkende til Stortinget, jf. adgangsreglementet for Stortinget punkt 6, har adgang til fotografering til private formål.

Punkt 4.2 til 4.4 gjelder tilsvarende så langt de passer for besøkendes fotografering.

4. Mediene
4.1 Generelt

Medier kan fotografere i de deler av Stortingets bygninger de har tilgang til, jf. reglene for pressens adgang til Stortinget.

4.2 Fotografering under møter i stortingssalen

Fotografering i stortingssalen i forbindelse med møter skal skje etter følgende retningslinjer:
a) Fotograferingen skal ikke forstyrre avviklingen av møtet.
b) Bruk av blits eller annet kunstig lys er ikke tillatt.
c) Etter at møtet er satt, kan fotografering foregå på bestemte posisjoner i rotunden med følge av en ansatt. Det skal være kun én fotograf om gangen i rotunden, i en begrenset tidsperiode.
d) Det er ikke adgang til fotografering fra området rett foran presidentens plass.
e) Det skal ikke fotograferes fra diplomatlosjen.
f) Et begrenset antall fotografer kan fotografere fra bakerste benk i presselosjene så lenge dette ikke forstyrrer møtets avvikling.
g) Et begrenset antall fotografer kan fotografere fra de bakerste benkene på publikumsgalleriet.
h) Ved plassproblemer på gjestegalleriet i forbindelse med store debatter og andre særskilte anledninger, deriblant Stortingets høytidelige åpning, tilrettelegges det for fotografering fra spesielt anviste posisjoner. Det er mulig å benytte losjen for utenbys presse.
i) Av sikkerhetsmessige hensyn skal kamerautstyr ikke stikke ut utenfor rekkverket.

4.3 Fotograferinger under høringer i Stortinget

Retningslinjene i punkt 4.2 gjelder tilsvarende så langt de passer for høringer som avholdes i Stortinget.

4.4 Fotografering i andre deler av Stortingets bygninger

Stortingsrepresentantene og partigruppene bestemmer selv reglene for fotografering i lokaler som disse disponerer.

Fotografering i øvrige deler av Stortingets bygninger skal skje i henhold til adgangsreglementet. Fotografering i møtelokaler og kontorer må avtales særskilt.

4.5 Særskilte anledninger mv.

Ved særskilte anledninger, herunder Stortingets høytidelige åpning, tilrettelegges det for fotografering fra spesielt anviste posisjoner. Nærmere informasjon gis mediene i forkant av slike arrangementer. Mediene må i slike tilfeller følge de anmodninger om plassering mv. som blir gitt fra ansatte.

4.6 Særlig om bruk av opptaksutstyr, lyssetting og større produksjoner

Bruk av opptaksutstyr skal skje slik at den vanlige ferdsel i Stortingets bygninger ikke forstyrres, eller er til sjenanse for normal virksomhet. Ved behov for teknisk bistand, skal dette være forhåndsavtalt.

Lyssetting i forbindelse med kamerabruk skal være så begrenset som mulig.

Større produksjoner krever forhåndstillatelse. I vandrehallen må slike produksjoner, som hovedregel, foregå utenom møtetidspunktene i stortingssalen. Tegning av rigget, samt oversikt over mannskap, må leveres til seksjon for presse og samfunnskontakt på forhånd.

4.7 TV-overføring fra vandrehallen

Det trådløse nettverket i vandrehallen kan benyttes til TV-overføring. Dersom det er behov for høykvalitetsoverføring, kontakt seksjon for presse og samfunnskontakt.

5. Særlig om fotografering fra representantplass og diplomatlosje

Det er anledning til å fotografere fra representantplass og diplomatlosje til private formål. Som hovedregel skal fotograferingen foregå før eller etter møter i stortingssalen, og det oppfordres til generell tilbakeholdenhet med fotografering under møte.

6. Bruk av materiale fra fotografering på sosiale medier

Materiale fra fotografering i Stortingets bygninger kan fritt brukes på sosiale medier, forutsatt at fotograferingen har skjedd i overensstemmelse med dette reglement.

7. Videreformidling av Stortingets nett-TV

Medier og andre nettsteder som har nett-TV kan, etter avtale, videreformidle sendingene fra Stortingets møter og høringer.

 

Pressens arbeidsforhold i Stortinget

(Vedtatt i Stortingets presselosje årsmøte 4. november 2004.)

Medlemmene i Stortingets Presselosje har fri adgang til fellesarealene i Stortinget. Bevegelsesfriheten er at avgjørende betydning for pressens arbeid i Stortinget og muligheten for innsyn i Stortingets arbeid. Disse punktene redegjør både for formelle regler og etablerte seg kjøreregler mellom Stortinget og medlemmene i Stortingets Presselosje, og som vi ber om at Presselosjens medlemmer viser respekt for.

1. MØTEAKTIVITET I STORTINGET, LAGTINGET, ODELSTINGET

1.1. Pressen har fri adgang til presselosjene, men ikke til salene når det pågår møter.

1.2. Fotografer kan arbeide fra bakerste benk i stortingssalens presselosje, og fra losjen for utenbys presse på galleriet. Fotografer kan få adgang til rotunden i Stortinget ved å kontakte betjentene som sitter i Vandrehallen ved salens innganger. Det kan bare være en fotograf av gangen i rotunden. Fotografer må unngå å bruke utstyr som lager støy.

1.3. Siden TV-mediene har faste kameraer i stortingssalen og høringssalene i Komiteenes Hus, har stillfotografene fortrinnsrett her hvis det oppstår plassproblemer.

1.4. Bruk av blitz og kunstig lys er ikke tillatt.

1.5. Vandrehallen er Stortingets sentrale kontaktarena mellom presse og representanter. Her kan det fritt foretas intervjuer. Etermedia har stasjonært sendeutstyr i Vandrehallen.
1.6. I Vandrehallen og i Eidsvoldgalleriet kan skrivende presse med bærbart PC-utstyr koble seg opp for å sende kortere rapporter til redaksjonene. For mer langvarig arbeid på bærbar PC, skal pressesentrene i Stortingets 2.etasje (nordre fløy) og i 2.etasje i Komiteenes Hus benyttes.

1.7. Fotoutstyr og annet teknisk utstyr som ikke er i bruk, kan settes i forgangen til Lagtingets presselosje. Slikt utstyr kan ikke tas med i stortingsrestauranten.

1.8. Mobiltelefoner skal være avslått i stortingssalen.

2. ANNEN MØTEAKTIVITET I STORTINGET

2.1. Når det er møter i komiteene eller åpne høringer, vil pausearealene ved heisene i 2. 4. og 5. etasje i Komiteenes Hus ha samme status som Vandrehallen, som venteområde for pressen og kontaktområde med representantene eller andre kilder.

2.2. Siden korridorene er smale og plassen begrenset, er det ikke anledning til å vente rett utenfor komiterommene i 4.og 5. etasje.

2.3. Når møtedeltagere kommer ut av møter i Stortinget, må de være forberedt på å møte pressens representanter og bli stilt spørsmål.

3. ADGANGSREGLER (UTDRAG FRA STORTINGETS ADGANGSREGLEMENT)

3.1. Medlemmer av Stortingets presselosje har adgang til stortingsbygningens fellesarealer, presselosjene i Stortinget og Lagtingets møtesaler. Ut over dette har presselosjens medlemmer adgang til kontorer, møterom mv. kun etter avtale.

3.2 Medlemmer av Stortingets presselosje kan ta med seg følgende pressemedarbeidere fra egen medieinstitusjon inn i stortingsbygningene: (i) journalister og fotografer med pressekort som ikke har adgangsrettigheter på et aktuelt tidspunkt, (ii) frilans-journalister uten pressekort, (iii) lærlinger uten pressekort.

3.3. Journalister og pressefotografer med gyldige pressekort utstedt av Norsk Presseforbund eller Pressefotografenes Klubb har fri adgang til stortingsbygningene når det avholdes møter i Stortinget, Odelstinget og Lagtinget. Når det ikke avholdes slike møter, må ikke-medlemmer ha besøksavtale

3.4. Når det er annen politisk aktivitet i stortingsbygningene som antas å ha stor allmenn interesse, kan sikkerhetssjef/vaktleder i sikkerhetsseksjonen gi pressemedarbeidere som ikke er medlemmer av presselosjen, adgang uten besøksavtale.

3.5. Når hensynet til arbeidet i Stortinget, eller situasjonen for øvrig tilsier det, kan stortingspresidenten beslutte at enkelte områder av bygningsmassen skal avstenges midlertidig for media. Besøk i disse områdene kan da bare skje etter avtale med den besøkte.

4. GENERELT

4.1. Tradisjonelt har stortingsrestauranten vært et område for uformell kontakt, også mellom representanter og pressen. Ønsker om å sitte i fred for pressen, skal selvsagt respekteres. Det er god presseskikk å avtale det spesifikt dersom man ønsker et intervju eller en offentlig uttalelse i restauranten.

4.2. Stortinget praktiserer fotoforbud og forbud mot bruk av mobiltelefon i stortingsrestauranten og bygningenes øvrige kafeteriaer.

4.3. Representantenes kontorer regnes ikke som Stortingets fellesarealer. Det er opp til den enkelte representant om vedkommende ønsker besøk av pressen.

4.4. Stortinget har tidligere reagert negativt på at media har oppsøkt representantenes kontorer mens kamera går. Dette bør unngås.