Reportasje fra ulykkessteder og fengsel

Fotografering og tilgang til ulykkessteder

Justisdepartementets rundskriv til politiet om hvilke opplysninger politiet skal, bør og kan gi mediene. Om politisperringer og mediene adgang til ulykkessteder, krav på info osv.

Riksadvokatens rundskriv til statsadvokaten og politimestrene meddelelser til offentligheten om straffesaker, opplysninger om etterforskning, påtaleavgjørelser m.v.

Reportasje og intervju i fengsel

Etter straffegjennomføringsloven § 24 har innsatte i norske fengsler rett til å la seg intervjue og fotografere. Ønskes generell reportasje i fengsel må Kriminalomsorgen gi tillatelse. Etter bestemmelse i forskrift til denne bestemmelsen, § 3-18, kan tilsatte i fengselet nekte å bli fotografert og få sitt navn offentliggjort.